اعلاميه جبهه ملی ايران

درباره بازداشت غيرقانونی رامين ناصح

 

رامين ناصح، نماينده جبهه ملی ايران در خوزستان، روز پنجشنبه 8 خرداد، پس از اينکه نيروهای امنيتی با خشونت جلسه سخنرانی ملی گرايان در اهواز را بهم زدند و از سخنرانی دکتر ورجاوند، عضو هيئت رهبری جبهه ملی ايران، جلوگيری کردند، بازداشت شد. امروز، ايشان با پرونده  به دادگاه انقلاب فرستاده شد و با دستبند و پای بند، همانند روشهای قرون وسطي، روانه زندان گشت.

اقليت کوچکی در حاکميت کوشش دارند تا بوسيله سرکوب آزادی در انديشه وسخن وبا خاموش کردن صدای خواستهای اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران برای مردم سالاری وحاکميت ملي، که اززبان انديشمندان وسخنوران ملی بيرون می آيد، اين توهم را در ذهن خود تقويت کنند که با قدرت نمايی فيزيکی وارعاب مردم به تمکين، ابر قدرتهای جهان آنانرا حاکم بالفعل خواهند شناخت.

همچنين، با توجه به توطئه های خطرناک تجزيه طلبی که با حمايت کشورهای بيگانه در خوزستان جريان دارد، واينکه تنها نيروی خنثی کننده خيانت عوامل فريب خورده درخوزستان، فعالان ملی گرای استان وجبهه ملی است،سرکوب فعالان ملی گرا وضد تجزيه استان،ماهييت سرکوب گرايان راپرسش انگيزميکند.    

جبهه ملی ايران، برای چندمين بار هشدار می دهد که اين طيف تندرو انحصار طلبان از خواب بيدار شود؛ اگر به تکرار تاريخ معتقد نيست و اگر از شرايط زمان و روند جهانی جوامع بشری بی خبر است، دستکم  نيم نگاهی به آينه اندازد.

 

                                                                             جبهه ملی ايران

                                                                                                            10 خرداد 1382