اصول عقايد و هدفهای جبهه ملی ايران

 

اصل يکم:       حفظ تماميت ارضي، استقرار حاکميت ملی و استقلال سياسی برخاسته از اراده عمومی ملت ايران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسي، حقوق بشر و حاکميت قانون.

 

اصل دوم:       تاکيد بر تامين و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ايران به ويژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

 

اصل سوم:       جبهه ملی ايران برای حفظ احترام به دين مبين اسلام، وهمچنين فراهم شدن امکان بهره گيری از تمامی توان ملی و مردمي، بر اصل جدايی دين از حکومت تاکيد می کند.

 

اصل چهارم:    استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بينی علمي، رشد توليد، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد ملي.

 

اصل پنجم:      احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دينی و آداب و رسوم و زبانها و گويش های تمامی مردم سرزمين ايران.

 

اصل ششم:          تقويت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ايران.

 

اصل هفتم:      اتخاذ سياست خارجی مستقل ايرانی بر پايه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تماميت ارضی کشور، پشتيبانی از اصول و هدفهای منشور ملل متحد، دوستی واحترام متقابل با همه ملت ها و کشورها بويژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروريسم فردي، گروهی و دولتي.

 

 

(پيشنهادی کميسيون اساسنامه برگزيده پلنوم 2 آبان 1382 جبهه ملی ايران، مرکب از آقايان اديب برومند،  مهندس کورش زعيم، دکتر محسن فرشاد، مهندس نظام الدين موحد، و دکتر سيد حسين موسويان، که در نشست  25 تيرماه 1383، شورای مرکزی جبهه ملی ايران به تصويب رسيده است.)

 

                                                                                      روابط عمومی جبهه ملی ايران

                                                                                                27 مرداد 1383