پاسخ به پرسش فعالان جبهه ملی ايران در خارج

 

پيرو انتشار اعلاميه ای بتاريخ 12/11/82، که در خارج از کشور به عنوان "اعلاميه شش سازمان سياسي: انتخابات مجلس و موضع ما!" که نام جبهه ملی ايرا ن نيز در زير آن به چشم می خورد، صادر و پخش شده، بسياری از دوستان و فعالان جبهه ملی در ايران و از کشورهای مختلف تماس گرفته و از آگاهی يا نقش جبهه ملی ايران در اين اعلاميه پرسيده اند.

 

جبهه ملی ايران به اين وسيله به آگاهی همگان می رساند که هيچ آگاهی پيشين از اين اعلاميه نداشته و هيچ تماسی با سازمانهای ششگانه نام برده شده يا کسی از اعضای آنها نداشته و ندارد. ما خود نيز از ديدن نام  جبهه ملی ايران در زير اعلاميه نامبرده شگفت زده شديم.

 

هرچند که موضع اعلاميه مذکور مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم و درخواست همه پرسی فقط  تکرار، هرچند ديرهنگام، مواضع هميشگی جبهه ملی ايران است که نخست دراعلاميه سه ماده ای مورخ 17/2/82، اعلام شد و سپس، علاوه بر سرمقاله های نشريه پيام، در اعلاميه مورخ 20/9/82  و در اعلاميه مشترک مورخ 20/10/82، بر آنها تاکيد ورزيده شده است، ولی خط مشی آزادی خواهانه جبهه ملی ايران با هيچ سازمانی که بر پايه مکتب های محدود کننده آزادي، چه مذهبی و چه کمونيستي، بنيان گذارده شده باشد سازگار نيست و هيچگاه با اينگونه سازمانهای سياسی همفکری يا همکاری نداشته و نخواهد داشت. اين در حاليست که جبهه ملی ايران حق ابراز عقيده را برای همه سازمانها و همه افراد جامعه، بدون توجه به نوع يا کيفيت عقيده آنها، محفوظ می دارد.

 

از سازمانهايی که بنام جبهه ملی ايران در خارج از کشور فعاليت ميکنند درخواست می شود که نام جبهه ملی ايران را درکنارسازمانهايی که بنياد انديشه آنها ضد مردم سالاری است قرار ندهند. دراين مورد خاص، لکن،  از آنجا که اعلاميه ازسوی شش سازمان سياسی خوانده شده، بعيد به نظر ميرسد که کسی نام مقدس جبهه ملی ايران را بعنوان سازمان هفتم  در قعر آن قرار داده باشد. 

 

                                                                             روابط عمومی جبهه ملی ايران

                                                                                    20 بهمن 1382