بنام خداوند جان و خرد

 

 

راه برونشد از بحران، فقط

  همه پرسی!

 

هم ميهنان، ملت بزرگ ايران:

چنانکه آگاهی داريد، جبهه ملی ايران، با تحليلی همه جانبه در طی اعلاميه بيستم آذرماه سال جاري، موضع خود را در برابر انتخابات هفتمين دوره مجلس مبنی بر ناهمخوان بودن شرکت در انتخابات با منافع ملي، به آگاهی همگان رسانيد. در آن اعلاميه، يادآور شديم که "ما باور داريم تا زمانيکه مردم نتوانند نمايندگان خود را برکنار از دخالت ارگانهای انتصابی برگزينند، و تا زمانی که کار قانونگذاری مجلس بوسيله ارگانهای انتصابی خنثی می شود، مشارکت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت و فقط می تواند بر مشروعيت نظامی که در تضاد با خواست ملت همه توانش را بکار گرفته، مهر تاييد بگذارد".

 

 با گذشت حدود يک ماه، بر همگان روشن شد که جبهه ملی ايران آگاهانه موضعگيری کرده است، زيرا، با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، امکان برگزاری يک انتخابات آزاد به مفهوم واقعی آن، نمی تواند تحقق يابد. در اين انتخابات بسياری چهره های شايسته کشور بعلت وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلا حتا نام نويسی هم نکردند، وآنان که شرکت کردند بخشی از خود حاکميت بودند که پيشتر توسط شورای نگهبان تاييد شده بودند. رد غيرقانونی صلاحيت نيمی ازهمين نامزدهای انتخاباتی ورفتار نابهنجار هيئت های نظارت، که بخش وسيعی از خودی های حاکميت را نيز در برگرفت، چنان ضربه ای تکان دهنده به آنها بود که، در واکنش و اعتراض، به تحصن شماری از نمايندگان موسوم به اصلاح طلب در مجلس انجاميد. اگرچه حرکت تحصن کنندگان نخست در واکنش به رد صلاحيت شماری از نمايندگان مجلس ششم بود، ولی کم کم، در ادامه، ابعاد گسترده تری پيدا کرد و اعتراض آنها شامل کليه رد صلاحيت ها شد. ما با اينکه باور داريم اين تحصن بسيار ديرهنگام بوده و بايستی درپی متوقف کردن لايحه مطبوعات، و يا دست کم پس از مخالفت شورای نگهبان با لايحه دوگانه رئيس جمهوری صورت ميگرفت، و تکليف نظارت استصوابی درهمان زمان روشن ميشد، ولي، با اينحال، چنانچه اين بار نمايندگان متحصن از خود قاطعيت نشان بدهند و تا نفی نظارت استصوابی از پای ننشينند، می توان به آن با ديد مثبت نگريست.

 

هموطنان عزيز،

ما باور داريم که ابعاد گسترده نارسايی ها چنانست که تنها با انجام يک همه پرسی در زمينه اصلاح ساختاری قانون اساسی و نفی آنچه با نظام جمهوری متکی بر يک مجلس مقتدر و با استقرار حاکميت ملی مغاير است، می توان به برون شد از بحران اميد داشت و بس.

 

جبهه ملی ايران اميد دارد که با همبستگی ملی بتوان کشور را از درگير شدن در آشوبهای کور برکنار نگه داشت، و با همت و کوشش شما ملت بزرگ، همه چيز را در مسير آبادانی و سرفرازی اين سرزمين شکل داد، تا دوران پريشانی بسر آيد.

 

                                                                             جبهه ملی ايران

                                                   29 دی  1382