هشدار جبهه ملی ايران در آستانه

پنجاه و پنجمين سال بنيانگذاری

 

هموطن،

 

پنجاه و پنج سال پيش، در چنين روزهايی به سال 1328، گروهی از ايران دوستان فرهيخته که به آزادی باور داشتند و برای آزادی انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی مبارزه می کردند، برهبری ابر مرد تاريخ ايران، دکتر محمد مصدق، جبهه ملی ايران را بنيان نهادند. سازمانی که، از آن دوران تا به امروز، در تمامی فراز و نشيب های سياسی ايران تحت سلطه حکومتهای خودکامه و انحصارگر، در کنار ملت بوده و برای تحقق مردم سالاری و حاکميت ملی مبارزه کرده است.

 جبهه ملی ايران، ازآغاز پيدايش تا کنون، با ايمان راسخ، برای تحقق آزاديهای سياسی و اجتماعي، دموکراسي، حاکميت ملی و حفظ تماميت ارضی ايران، مصممانه و آگاهانه اقدام کرده است. جبهه ملی ايران پيوسته بر اين باور بوده و هست که دموکراسی و آزادی با حکومت ملی پيوندی ناگسستنی دارند، و اگر آزادی نباشد، ملت حاکم بر سرنوشت خويش نخواهد بود. از اين روست که در پنجاه و پنج سال گذشته، در تمام مراحل حساس تاريخي، جبهه ملی ايران در مبارزه برای برقراری آزادی در اين مرز و بوم نقش تعيين کننده داشته است.

 ما بر آن بوده و هستيم که توسعه اقتصادي، مبارزه با فقر و برقراری عدالت اجتماعي، تنها در پرتو توسعه سياسی امکان پذير است. در نيم قرن گذشته، رسيدن به آزادی هدف اصلی نهضت ملی ايران و انقلاب 1357 بوده، ولی دريغ که آزادی مردم ايران هنوز تحقق نيافته است. کودتای ننگين 28 مرداد 1332، به دوران 28 ماهه تنها حکومت ملی در تاريخ معاصر ايران پايان داد و موجب 25 سال سلطنت استبدادی در ايران شد. هر چند که انقلاب سال 57، که گوهر اصلی آن را آزاديخواهی تشکيل ميداد، مهر پايانی بر قرنها پادشاهی در ايران زد، ولی افسوس که به کژراهه رفت و ما باز اسير پنجه استبداد شديم. اين بار، حاکميت بر قدرت نشسته، نه تنها همه آزاديهای سياسی مردم را زيرپا گذاشت، زندگی ملت ايران را درقفس واپس گرايی به بند کشيد وبا بی لياقتی و نادانی و فساد اداری خود، اين کشور را، که می توانست با درآمد سرشار نفت در طی ربع قرن گذشته به يک ابرقدرت اقتصادی تبديل شود، به ويرانه تبديل کرد، بلکه با اتخاذ سياست های غلط اقتصادی و اجتماعی و نبود طرح های صحيح، زندگی اکثريتی عظيم از جمعيت کشور را به زير خط فقر راند ونااميدی و ترس از آينده را بر جامعه حاکم نمود. اکنون گراني، بيکاري، فقر، فساد، فحشا، فرار مغزها و فرار سرمايه، کشور را فلج کرده است. سياست های نابخردانه و کوته بينانه در روابط خارجی موجب انزوای حاکميت شده و فرصتهای بسياری تبديل به تهديد گرديده و، از اين رهگذر، زيانهای جبران ناپذيری برملت ايران وارد شده است. حضور نظامی قدرتهای بزرگ جهانی در خليج فارس و درشمال و شرق و غرب کشور، که ايران را درمحاصره کامل قرار داده، نتيجه آشکار سياستهای غيرمسئولانه گردانندگان سياست خارجی جمهوری اسلامی بشمار ميرود.

مخارج سرسام آور دسترسی به تکنولوژی و امکانات انرژی هسته ای که بدليل محدوديت های ايجاد شده از سوی کشورهای دارای اين فناوري، از بازارهای آزاد و از طريق دلالان جهانی (نه دولتها) تامين می شود، مبالغی فوق تصور است که هيچگاه کوچکترين گزارش مالی درباره آن به مردم ايران که صاحبان اصلی ثروتهای اين سرزمين هستند عرضه نشده است. فشار روزافزون امريکا و اتحاديه اروپا به ايران برای محدوديت در بهره گيری از تکنولوژی و انرژی هسته اي،  پيامهای تحريک آميز برخی سردمداران حاکميت واظهار نظرهای غيرمسئولانه فرماندهان نظامی جمهوری اسلامي، ملت ايران را در معرض خطرات پيش بينی نشده ای قرارداده که بسيار نگران کننده می باشد.

 تمام اين نابسامانی ها و بن بست هايی که بدست برقدرت نشستگان حاکم بر کشور ايجاد شده است، جبهه ملی ايران را بر آن ميدارد که به شهادت سوابق درخشان مبارزات خود در پنجاه و پنج سال گذشته که هميشه مدافع آزادي، استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران بوده است، به آگاهی ملت ايران برساند:

1-  ما راه سعادت ملت ايران را در تامين آزاديهای سياسی و اجتماعی می دانيم که مهمترين آن حق انتخاب آزاد است، و اين حق مسلم بشري، با برقراری نظارت استصوابی شورای نگهبان از ملت ما سلب شده است.

2-  ما هرگونه اقدامی را که به نظامی تر شدن حاکميت و نابودی بيش از پيش آزاديهای مردم ايران منجر شود بشدت محکوم کرده و آنرا آغاز مرحله نوينی از استبداد سياه می دانيم.

3-  ما بر اين باوريم که يک حکومت مردمی متکی به آراء عمومی و خرد اجتماعی می تواند کشتی توفانزده ايران را در منطقه متلاطم خاورميانه امروز به ساحل نجات رهنمون شود.

4-  ما باور داريم که برای برونشد از تنگناهای کنوني، تغييرات بنيادين در ساختار حاکميت ضروری بوده ويک همه پرسی در شرايط آزاد را راه حل نهايی می دانيم. هرگونه حرکت تغييردهنده غيردموکراتيک ديگر را، که متاسفانه آثار وشواهدی از آن نيز محسوس است، پيشاپيش محکوم به شکست می بينيم.

درود به روان پاک دکتر محمد مصدق، بنيانگذار جبهه ملی ايران.

درود به شهيد سرفراز تاريخ ايران، دکتر سيد حسين فاطمي، پيشنهاددهنده تشکيل جبهه ملی ايران.

درود به روانهای پاک الهيار صالح، دکترکريم سنجابي، دکتر مهدی آذر، دکترغلامحسين صديقي، محمود نريمان، مهندس کاظم حسيبي، دکتر سيد علی شايگان، مهندس احمد رضوي، مهندس احمد زيرک زاده، مهندس جهانگير حق شناس، علی اردلان و همه سرداران درگذشته جبهه ملی ايران.

 

                                                                   اول آبان 1383

                                                                   هيئت اجرايی جبهه ملی ايران