Datum: 31. Jan 2003 18:54

انتخابات شورا ها و جبهه ملي ايران

مصاحبه اسپاما با مهندس كورش زعيم

پرسش: موضع شما در رابطه با شركت مردم در انتخابات شورا هاي شهر چيست؟

پاسخ: جبهه ملي ايران هميشه پشتيبان ايجاد و تقويت نهاد هاي انتخابي و مدني در ايران بوده است. مبارزه جبهه ملي عليه استبداد و فساد نيز فقط از راه ايجاد روشها و نهادينه كردن شراكت مردمي در همه زمينه هاي مديريتي كشور بوده و هست. حتي در يك نظام حكومتي كه فاصله بسيار زيادي با دموكراسي دارد، اينگونه نهادهاي انتخابي مي توانند رفته رفته باعث كاهش شدت خودكامگي و انحصارگري سياسي و اقتصادي در كشور شوند. بهمين دليل، جبهه ملي ايران شركت مردم را در انتخابات شورا، ضروري مي داند. اميدواريم كه اين بار نامزدهاي شورا ها مانند گذشته توسط نهادهاي دخالت كننده دستچين نشوند و مردم بتوانند به نامزد هاي واقعي و دلخواه خود راي بدهند.

پرسش: شما كدام نامزدها را در تهران و شهرهاي ديگر حمايت مي كنيد؟

پاسخ: اين مردم هوشمند صد سال است كه در هر انتخابات حتي نيمه آزاد نشان داده اند كه نيازي به راهنمايي ندارند. هميشه بهترين از نامزدهاي موجود را برگزيده اند. ما فقط روي
آزاد بودن انتخابات پافشاري مي كنيم، بقيه را مردم خودشان انجام مي دهند. مردم دنبال كساني هستند كه خردمند باشند، پاك باشند، به مردم سالاري معتقد باشند، به هويت ايراني خود افتخاركنند، و خود را خدمتگذار و پاسخگوي مردم بدانند. پشتيباني مستقيم جبهه ملي از هر نامزد انتخاباتي، بعلت خصومت و ترسي كه حاكميت ازمحبوبيت جبهه ملي ايران در ميان مردم دارد، براي او مسئله ساز خواهد شد.

پرسش: آيا شما با اين سيستم انتخابات و مسئوليتهاي شورا ها موافق هستيد؟

پاسخ: من شخصا" در سال ۱۳۵۸، در مقاله اي شوراهاي انتخابي را براي شهرها پيشنهاد كردم و روشي مردم سالار نيز براي اجراي آن ارائه دادم. البته شورا ها بطور ناقص و ناكارآ در قانون اساسي پيش بيني ولي اجرا نشده بود. در سال ۱۳۷۱، در مقاله ديگري اين پيشنهاد را به همه نهادهايي كه مستقيما با مردم در تماس هستند تعميم دادم. اخيرا نيز، با توجه به اينكه برخي موارد پيشنهادي نخستين من اجرايي شده، مقاله اي در تكميل و بهبود وضع موجود شورا ها نوشته ام كه ممكن است همين روزها چاپ شود.

۱۰ بهمن ۱۳۸۱


كورش زعيم: عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران
عضو هيئت اجرايي
مسئول روابط عمومي