اطلاعيه جبهه ملی ايران

 

هم ميهنان عزيز! ملت بزرگ ايران،

جبهه ملی ايران به همه هم ميهنان ارجمند بويژه به اعضاء و هواداران جبهه ملی اعلام مي‌دارد كه اين جبهه با افراد و سازمانهايی كه در خارج از كشور زير نام پرافتخار جبهه ملی ايران فعاليت دارند، هيچگونه ارتباط تشكيلاتی نداشته و ندارد. ما ضمن گراميداشت باورها و ديدگاههای تک تک ملت ايران، بويژه كسانی كه در خارج از كشور زير نام جبهه ملی و در راه مصالح و حفظ منافع ملی فعاليت دارند، اعلام مي‌داريم كه ديدگاهها و مواضع و حركات آنها از آنجا كه بعلت نبود ارتباط تشكيلاتي، پيشتر مورد هماهنگی و بررسی و تصويب شورای مركزی درون كشور قرار نگرفته، لزوماً مورد پذيرش شورای مرکزی جبهه ملی ايران نمي‌باشد. ديدگاهها و مواضع جبهه ملی ايران همانست كه از راه اعلاميه‌ها و نشريات جبهه ملی در درون كشور به آگاهی هم ميهنان عزيز مي‌رسد، يا بوسيله مسئولان جبهه ملی ابراز و اعلام مي‌گردد. مسئوليت‌ها و ارگان‌های جبهه ملی تنها همانهايی هستند كه بر پايه اساسنامه جبهه ملی توسط شورای مركزی برگزيده و تعيين مي‌شوند.

 

                                                            تهران ـ هيئت اجرايی جبهه ملی ايران

                                                                   25 فروردين 1383