تکذيب جبهه ملی ايران

  

هم ميهنان عزيز،

 

در روزهای اخير، اعلاميه مجعولی با استفاده از نام جبهه ملی ايران و با چاپ عکس شادروان دکتر مصدق روی آن، در تهران پخش شده که مربوط به جبهه ملی ايران نمی باشد و جبهه ملی ايران هيچ آگاهی از چگونگی انتشار آن ندارد.

 

                                                                                       26 مهر 1383

                                                                             هيئت اجرايی جبهه ملی ايران

 

 

 انتشلر: روابط عمومی جبهه ملی ايران

Jebhemelliiran@yahoo.com