متن پيام تلفني دكتر پرويز ورجاوند به گردهمايي ششم ارديبهشت حزب آينده سازان ايران در اهواز

       با درود بر همه شما عزيزان شركت كننده در اين نشست و با آرزوي نيك بختي وسلامتي براي همه شما كه با  توجه به موقعيت سني تان در هرم جمعيتي اين سرزمين چشم اميد جامعه ايران مي‌باشيد. اميدوارم كه در آينده جامعه ايران شما بتوانيد نقش موثري را در سكانداري اداره آن به عهده بگيريد.

      از اينكه نتوانستم به طور مستقيم در جمع شما شركت داشته باشم، بي نهايت متاسفم. ميدانيد كه به هر حال دستگاه دانشگاه خرمشهر شرايط خاصي را بوجود آورد كه سخنراني من در آنجا ميسر نشد و با اينكه ديشب تا ساعت 10 شب در انتظار دريافت بليط حركت بودم عملا با بهم زدن اين برنامه مواجه بودم و انجمن اعلام كرد كه برنامه امكان پذير نيست به اين دلائل من از توفيق ديدار شما بي بهره ماندم و امروز وظيفه خود دانستم كه با اين پيام كوتاه تلفني تاسف خويش را از فرصتي كه از دست رفت اعلام دارم.

      براي همه شما آرزوي نيك بختي داشته و اميدوارم كه با ديد گسترده اي به منافع و مصالح ملّيتان بنگريد و تلاش كنيد كه رسالت خود را در اين برهه حساس درك و لمس كرده و از عهده اين رسالت برآييد. وطن ما يكي از بحرانيترين و يكي از نگران كننده ترين شرايط خاص خود را ميگذزاند. از بعد مسائل سياست داخلي نگرانيهاي مشكلات اقتصادي، و مشكلات اجتماعي گسترده، ناتوان بودن حركت توانمند فرهنگي و بالاخره نبود انسجام لازم بين مردم اين سرزمين و حاكميت مشكلات و معضلاتي را بوجود آورده است كه ما را از به دست آوردن بسياري از فرصتها دور ميكند.

      از بعد مسائل سياست خارجي مينگريم كه به طور كامل ما در تنگنا قرار داريم و از چند سو منافع ملّي كلانمان مورد تجاوز است و قادر به اين نيستيم كه با انجام يك مانور سياسي منطقي و معقول و ممكن و متناسب با شرايط زمان ومكان بتوانيم منافع ملّي مان را پاسداري كنيم. ما در شرايطي هستيم كه وضع موجود از چند سو منافع ملي مان را در معرض خطر قرار داده است. در درياي مازندران منافع عظيم نفت و گاز، در خليج فارس كه تحت فشارهايي ناگزير به عقد قراردادهايي خاص هستيم. مجموع اين مسائل حكايت از اين دارد كه منافع امروز، فردا وبلند مدتمان در معرض خطر قرار دارد.

      ما امروز در چالشي كه در منطقه وجود دارد در كنار نيروهاي گسترده بين المللي و بويژه نيروهاي امريكايي هم در شرقمان و هم در غربمان، كه شايد شمايي كه در منطقه خوزستان قرار داريد بيشتر از ديگران حساسيت زمان را در  منطقه ببينيد. بنابراين مي نگريد كه همه ملت ايران و بويژه نسل جوان به دليل احساسي كه دارد رسالت فراواني نيز بر دوش دارد كه در شرايط فعلي با اوضاع برخورد مناسب داشته باشد.

      شما امروز بعنوان نيروهاي جواني كه در پيوند با يك حزب پرتوان (كه به اعتبار انگيزه هايش فعال است) ميتوانيد از منافع ملّي در منطقه اي كه بسيار حساس است براي منافع ملّي ايران، پاسداري كنيد و هوشيارانه با قضايا برخورد كنيد و سعي كنيد نسل جوان را از ايجاد تشتت در منطقه دور بداريد و وحدت كاملي در منطقه حول منافع ملّي بوجود بياوريد. اين رسالت شماست كه از ايجاد جريانهايي كه بتواند لطمه به منافع ملّي بزند، جلوگيري كنيد و براي اينكه بتوانيد اين كار را بكنيد بايد در آگاهي دادن در اينكه منافع ملّي ايران حول محور همبستگي ملّي تامين ميشود حضور مؤثر داشته باشيد و هر تشتتي كه منافع ملّي را در بعد كلانش مورد خطر قرار ميدهد. بدين اعتبار بايد به يادتان باشد كه در برهه اي از زمان مسئوليتي را برعهده گرفته ايد كه ميبايد فعالانه بدون دخالت منافع فردي و روزمره، در قالب يك حركت پويا حضور مؤثر داشته باشيد و گردهمايي هاي گسترده تري با حضور شمار بيشتري از افراد و با همبستگيهاي گسترده تر تشكيل دهيد.

      با نامي كه سازمان شما دارد (آينده سازان) اميد است كه آينده ي اين سرزمين را نسل جوان ساخته و شما كه بخشي از اين نيرو را تشكيل ميدهيد، رسالت فراواني بر عهده داريد.

      به هر تقدير من با آرزوي نيك بختي براي همه شما و با اميد به اينكه احساس مسئوليت كلان در قبال منافع ملّي داشته باشيد. با اين نشست اميدوارانه برخورد ميكنم كه بتواند سازنده باشد و من در آينده شانس اين را داشته باشم به گفت و شنودهايي بپردازيم كه ناشناخته ها و مسائل حساس منطقه را با هم در ميان گذارده بتوانيم از نگرشهاي شما و از تحليلها استفاده كرده با آرزوي نيك بختي براي همه، به شما به دنبال درودم، بدرودي ميگويم تا آينده اي نزديكي كه شانس ديدار شما بدست آيد.