نامه مهندس کورش زعيم به وزير آموزش و پرورش

 

14 بهمن 1382

جناب آقای مرتضی حاجي، وزير آموزش و پرورش

رونوشت: جناب آقای احمد پورنجاتي، رياست کميسيون آموزش و پرورش مجلس شورا

رونوشت: جناب اقای سيد محمد خاتمي، رييس جمهور

 

سروران گرامي:

بهترين زمان برای توطئه های دشمنان ايران و اجرای طرحهای موذيانه و مخرب، هنگامی است که بحران  کشوررا فرا گرفته وتوجه مسئولان و سياستمداران وقانونگذاران معطوف رفع بحران وکشمکش های  سياسی و اجتماعی مربوط به آن شده است. درست دراين لحظات حساس است که دشمنان دوست نما به ريشه ها حمله می کنند و موجوديت يک ملت و يک سرزمين مستقل را به خطر می اندازند.

در طی دورانی که کشمکش ميان نيروهای اصلاح طلب ونيروهای محافظه کار درجريان بوده است، دو حرکت بی سروصدا و فوق العاده خطرناک توسط برخی ارگانهای اصلی کشور انجام گرفته که،  بعلت مشغوليت و بی توجهی يا عدم درک اهميت آن توسط مسئولان حاکميت، از چشمها پنهان مانده است.

دستورالعمل اخير دفتر تاليف وبرنامه ريزی وزارت آموزش وپرورش به ادارات تابعه خود دراستانها (روزنامه ايران 9/11/82)، دومين اين تحرکات پرسش برانگيز در درون حاکميت بوده است. دستورالعمل نامبرده به استانها اجازه داده است که، ازاين پس، کتابهای درسی دبستان و راهنمايی را خودشان طبق رسوم  وشرايط اقليمی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تدوين و چاپ کنند. اين دستورالعمل، نه تنها نسل آينده کشور را قومی تربيت خواهد کرد، بلکه آنها را با فرهنگ ملي، زبان رسمی وديگر فرهنگهای قومی کشور بيگانه خواهد نمود. من هيچ کشوری درجهان را نمی شناسم که کتابهای درسی ابتدايی خود را بجز بطور مرکزی و برپايه فرهنگ و زيان ملی تدوين کند، و يا کودکان خود را بر پايه فرهنگ قومی ومحلی هر شهر و استان آموزش دهد. اگر اين کار واپس گرايی فرهنگی وگامی بسوی تجزيه کشور وجداسازی وبيگانه سازی مردم ميهن ما از يکديگر نيست، پس چه است؟ تصميمی به اين اهميت، هرگز نبايد در سطح مديريت کل وزارتخانه يا حتی درسطح وزارت گرفته شود. اين يک تصميم سرنوشت ساز ودرسطح ملی و وظيفه مجلس شورا است. يک مجلس شورای برگزيده مردم هرگز چنين پيشنهاد مخربی را تصويب نخواهد کرد.

من مطمئن هستم که، در اطاعت از اين دستورالعمل، گيلانی ها کتابهای درسيشان با فرهنگ و زبان گيلک، و يا تات ها با فرهنگ و زبان تاتي، چاپ نخواهند کرد، بلکه اين اشخاص مزدور بيگانه و پان های قوم گرا هستند که از اين فرصت استفاده کرده و بنيان کاری را خواهند گذاشت که هزاران سال است دشمنان ايران با لشگرکشی ها و قتل عام ها و توطئه های بين المللی نتوانسته اند انجام بدهند.

اين عمل، در واقع، در دنباله و مکمل حرکتی است که صدا و سيما چندی پيش آغاز کرد، وآن اجازه ايجاد کانال های تلويزيونی استانی با توليد قومی و گويش محلی است. در ظاهر، اين کار دموکراسی مابانه بنظر ميرسد، ولی در برخی استانها نتيجه اين شده که اکنون کودکان ما در اين مناطق، در حال بيگانه شدن با زبان رسمی و ملی ميهنشان هستند، زيرا همه اوقات فراغتشان، تفريحشان و اطلاعاتشان را بزبان محلی دريافت ميکنند. دراين کانالها، حتی تاريخ شهرهايشان را، جدا از بدنه کشور و آنجور که تجزيه طلبان ميل دارند، بخورد شنوندگان، بويژه کودکان، ميدهند. با اين دستورالعمل آموزش و پرورش، چرخه شستشوی مغزی کودکان ما در راستای جداسازی و تجزيه کشور کامل می شود.

ما اين عمل وزارت آموزش وپرورش را، درصورت اجرا، بزرگترين خيانت در تاريخ معاصر ايران و يک بمب ساعتی برای تجزيه کشور قلمداد می کنيم، که وقتی منفجر شود، يا کشوررا درجنگ و برادرکشی فرو خواهد افکند و يا کشور را از کنترل بسياری مناطق حساس و استراتژيک خود محروم خواهد ساخت. لغو فوری اين دستورالعمل از انتخابات آزاد که همه درگير آن هستيم مهم تر است، زيرا استقلال و تماميت ارضی کشور را به مخاطره می اندازد.                                                

                                                                                  با گراميداشت،

                                                                             کورش زعيم