ارزيابی پلونوم جبهه ملّی ايران

در گفتگوی آژانس خبررسانی آينده سازان با مهندس كورش زعيم،

عضو شورای مركزی و هيئت اجرايی جبهة ملّی ايران

 

      پرسش:  اكنون كه پلنوم جبهه ملی ايران پس از مدتها تاخير تشكيل شده، ارزيابی شما از كيفيت و عملكرد پلنوم چيست؟ آيا انتظاراتی كه از پلنوم داشتيد برآورده شده است؟

      پاسخ: پلنوم جبهه ملی ايران امری بود كه بايستی حتمی انجام می شد. تعدادی از اعضای جبهه ملی كه باور داشتند در شرايط كنونی كشور، شورای مركزی كه طی بيست و پنج سال گذشته بصورت تكاملی رشد درون زا داشته، بايستی در معرض افكار عمومی بدنه تشكيلات قرار گيرد و افراد جديدی كه شايستگی حضور در شورا را دارند، بويژه از جوانان، فرصت خودنمايی و شركت در تصميم گيری ها را پيدا كنند.

      ما از سه سال پيش تلاش برای تشكيل اين گردهمايی را، كه مخالفان سرسختی در درون تشكيلات داشت، به ابتكار شادروان اردلان و مهندس موحد آغاز كرديم. بسياری از فعالان جبهه ملی نيز كه اين حركت را برای جبهه ملی ضروری ميدانستند به اين تلاش پيوستند، مانند علی شجاع كه به ابتكار اودهها نفر از اعضای جبهه ملی با امضای توماری تشكيل پلنوم را از شورای وقت خواستار شدند. سرانجام، در سال 1379، شورا يك كميته يازده نفری را ماموريت داد تا آيين نامه تشكيل پلنوم را تدوين كند ومقدمات كار رافراهم آورد. اعضای اين كميته عبارت بودند از علی اردلان، مرتضی بديعي، مسعود حجازي، غلامحسين خير، كورش زعيم، خسرو سعيدي، حسين شاه حسيني، حسن لباسچي، نظام الدين موحد، سيد حسين موسويان و پرويز ورجاوند.

      پس از مسافرت آقای لباسچي، كناره گيری دكتر حجازی و فوت شادروان اردلان، آقايان علی شجاع، كه بيش از همه برای برپايی پلنوم تلاش و بسيج می كرد، و دكتر فرشاد و مهندس هنری به كميته پيوستند. حدود يك سال و نيم كميته فعال بود وبا وجود دشواريهای بسيار، سرانجام پيشنهاد خود را به شورا فرستاد كه در سال 1381 تصويب شد و شورا جلسه مشترك هيئت رهبری و هيئت اجراييه را مامور برپايی پلنوم كرد. پلنوم، سرانجام پس ازچندين بار تعويق تاريخ تشكيل به دلايل گوناگون، ازجمله نامناسب بودن شرايط سياسی كشور يا عدم امكان تهيه جای مناسب برای برپايی آن، بعلت جلوگيری حاكميت ازكاربری اماكن عمومي، سرانجام درروزآدينه دوم آبان كه سالگرد بنيانگذاری جبهه ملی ايران بود در منزل آقای مهندس موحد تشكيل شد.

      با وجوديكه برخی اعضای شورا عقيده داشتند كه در حال حاضر برپايی پلنوم باعث آشفتگی و بروز اختلافات می شود ويا اينكه ممكن است مورد تهاجم ازسوی حاكميت قرار گيرد، و باوجود تحريكاتی از داخل و خارج كشور برای متشنج كردن جو پلنوم، اين گردهمايی با چنان متانت و صلابت و نظم انجام شد كه براستی در شان جبهه ملی ايران بود. هيئت رئيسه پلنوم، برياست اديب برومند و معاونت مهندس موحد و تيمسار فربد، نشان داد كه جبهه ملی ايران جايگاه بزرگان است. من بسيار خوشحالم كه بی اعتقاديم به زمينه های نگرانی كه ابراز می شد، و اعتمادم به روحيه متعهد وقلب پاك همه كسانی كه خود را جبهه ملی ميدانند، پلنوم با بهترين وجه ممكن درشرايط كنونی انجام شد ونشان داد كه آرمان مشترك ما و عشق ما به ايران نيرومند تر از آنست كه بتوان ميان ما با سرمايه گذاری روی احساسات و ضعف های شخصيتی تفرقه انداخت.    

      مهمترين وظيفه پلنوم بازنگری اساسنامه و منشور بود كه برای هركدام يك كميته پنج نفری برگزيده شد. يك هيئت پنج نفری مركب از دكترباوند، مهندس زعيم، دكتر فرشاد، مهندس موحد و دكتر ورجاوند، هم برای تدوين وانتشار قطعنامه پلنوم برگزيده شدند. در انتخابات شورا چهره های جديدی ازفعالان كه سزاوار حضور در شورا بودند، بويژه از جوانان، به شورا افزوده شدند، هرچند كه متاسفم كه چند نفر از مطرح ترين و خوشنام ترين اعضای شورای گذشته را از دست داديم.

      در يك جمع بندی كلي، من از سرانجام پلنوم بسيار راضی هستم. اين يك تمرين دموكراسی بود كه بخوبی اجرا شد كه، به تصور من، جبهه ملی ايران را در مسير پويا تری قرار خواهد داد.