بازگشت به صفحه اول  
 
 

علي اصغر بشير فرهمند

علي اصغر بشير فرهمند رئيس ادارة تبليغات و راديو در زمان مصدق بود كه در روز ۲۸ مرداد در خيابان كاخ(فلسطين كنوني) مورد حملة اراذل و اوباش قرار گرفت و او را وحشيانه مضروب و مجروح نمودند و به خصوص چند ضربة كارد به سرش زدند كه تا آخر عمر جاي زخم‌ها در سرش ديده مي‌شد . او در روز کودتا مدتي هم در منزل دکتر مصدق بود و هنگام خروج دکتر مصدق و يارانش از منزل زير رگبار گلوله ،حتي با گريه دست دکتر  مصدق را مي بوسيد و همگان را تحت تاثير قرار داده بود . بشير فرهمند بعد از كودتا بازداشت شد و در اسفند ۱۳۳۲ با قيد التزام از زندان آزاد و خانه نشين شد .

 منابع : سرنوشت ياران دكتر مصدق / تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي /نشر علم و ...

 به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق