بازگشت به صفحه اول  
 
 

ساير نظاميان مصدقي

علاوه بر افسران ارزنده اي که نام برده شدند ، افسران شرافتمند ديگري هم بودند که از نهضت ملي حمايت مي کردند.که از جمله آنها افراد زير را مي توان نام برد :

سرتيپ محمود اميني: سرتيپ اميني از افسران مطلع و با سواد ارتش و از اعضاي برجسته سازمان افسران ناسيوناليست بود. ابتدا قرار بود تا به سمت رياست ستاد ارتش منصوب شود اما با اعمال نفوذ شديد حزب ايران به بهانه نمره وفاداري به دولت، رياحي عضو حزب ايران به رياست ستاد ارتش رسيد و اميني به فرماندهي ژاندارمري کل کشور و رياست قواي جنوب رسيد و با طرح مناسبي که به اجرا گذاشت، توانست غائله بختياري ها را خنثي کند . سرتيپ اميني در 28 مرداد هم قواي کمکي براي سرهنگ ممتاز ارسال کرده بود.

سروان احمد ايزدپناه زرندي:

سروان ايزدپناه اهل کرمان و از افسران شهرباني بود که از دکتر مصدق حمايت مي کردند. وي از معروف ترين ماموران پليس کشور بود که به همراه جمعي ديگر ، پس از کودتا توسط دولت زاهدي در اختيار وزارت کار قرار داده شده بودند. و عجب آنکه هفت سال بعد شهرباني کل کشور مجبور شد همين افسران عقب افتاده از ترفيع را به شهرباني بازگرداند تا در برابر اوباش و باج گير ها بايستند و روساي کلانتري هاي پايتخت که قبلا سرهنگ ها بودند، ناگهان ستوان ها و سروان هاي عقب افتاده از ترفيع شدند و تا حدي شهر را اصلاح کردند. ايزدپناه در طول مدت رياست بر کلانتري منطقه دروازه قزوين، از طريقي که دولت مانع نشود باج گيرها و سردسته هاي محلات بدنام تهران را سرکوب کرده و ورود زنان تازه به محله شهرنو را ممنوع کرده بود و اين کار در شرايطي که اوباش پس از 28 مرداد خود را همه کاره مي دانستند، بسيار مهم بود. او حتي در سال 1340 مرد سال مجله « اميد ايران » شده بود و پس از انقلاب رئيس پليس تهران و بعد رئيس کل سازمان آگاهي پليس شد. ( نقل از  سايت www.iranianshistoryonthisday.com متعلق به محقق گرانقدر آقاي دكتر نوشيروان کيهاني زاده)

سروان بهرامي محافظ دکتر مصدق که در دفاع از خانه دکتر مصدق در 28 مرداد زخمي شد.

استوار تعليمي  مامور آگاهي و مامور خدمت در منزل دکتر مصدق بود که در روز کودتا به شهادت رسيد .

سروان ايرج داورپناه محافظ دکتر مصدق که در دفاع از خانه

 دکتر مصدق و خنثي کردن کودتاي 25 مرداد نقش ارزنده اي داشت.

 

 

 

سرهنگ محمد دفتري محافظ دکتر مصدق که در دفاع از خانه دکتر مصدق و خنثي کردن کودتاي 25 مرداد نقش ارزنده اي داشت.

تيمسار دکتر علينقي شايانفر دادستان فرمانداري نظامي دولت ملي بود که از کودتاچيان تحقيق کرده بود.

ستوان علي اشرف شجاعيان محافظ دکتر مصدق که به حق در دفاع از مصدق حماسه آفريده بود. وي تنها عضو سازمان افسران حزب توده بود که در برابر کودتاچيان مقاومت کرد.

سروان مرتضي شيردل: از افسران محافظ دکتر مصدق بود که پس از کودتا از کار برکنار و بازنشسته شد.

سرگرد دکتر اسماعيل علميه بازپرس نظامي کودتاچيان 28 مرداد بود. وي باشرافت تمام انجام وظيفه کرده و قبل از دستگيري متن خاطرات خود از بازپرسي کودتاچيان را نزد خانواده گذاشته بود که از اسناد مهم و ارزشمند است.

سروان موسي فشارکي (مهران) محافظ دکتر مصدق

 که در دفاع از خانه دکتر مصدق و خنثي کردن کودتاي

 25 مرداد نقش ارزنده اي داشت.

 

 

 سرهنگ طاهر قنبر دبير گارد نهضت ملي که گروه کوچکي از افسران را در حمايت از دولت ملي تشکيل داده بود.

سرتيپ عطاالله کياني معاون ستاد ارتش در دولت ملي بود.

سرهنگ ناصر مجللي : سرهنگ مجللي رئيس شهرباني منتخب

 دکتر مصدق در فارس بود که همواره به مصدق وفادار ماند .وي پس

 از انقلاب اولين رئيس شهرباني در جمهوري اسلامي ايران شد.

 

سرهنگ غلامرضا مصور رحماني:

سرهنگ رحماني از افسران نيروي هوائي و از اولين اعضاي سازمان افسران ناسيوناليست و دبير کل سازمان بود. او در خنثي کردن توطئه همه رشيد در حکومت دکتر مصدق، نقش موثري داشت و در زمان کودتا وابسته نظامي در عراق بود.

وي با تاليف خاطرات خود تحت عنوان کهنه سرباز بخشي از حوادث نهضت ملي را بررسي کرده است

سرلشکر محمد مهنا معاون وزارت دفاع دکتر مصدق بود .

سرهنگ غلامرضا نجاتي: از افسران نيروي هوائي هوادار دکتر مصدق که بعدها وکالت سران نهضت آزادي را بر عهده گرفت و کتاب هاي  ازرشمندي از جمله « جنبش ملي شدن صنعت نفت و کودتاي 28 مرداد»و ... اثر اوست.

علاوه بر اينان افسران ديگري هم از نهضت ملي پشتيباني کرده بودند که اسامي برخي از آنان به شرح زير است: سرتيپ علي اصغر مسعودي، سرهنگ هوائي ستاد مصطفي موسوي، سرهنگ خلبان مرتضي انشائي مجرد، سرهنگ خلبان منصور به نگار، سرهنگ مهندس هوائي عبدالحسين نيرو، سرهنگ خلبان علي اکبر عطارپور، سرهنگ چترباز علي تراب ترکي، سرهنگ هوائي پورانصاري، سرهنگ هوائي علي رضي زاده، سرگرد خلبان حسين هاشمي، سرگرد خلبان پورسعيد، سرهنگ مهندس هوائي بشيري، سرهنگ ستاد محمد شرف الدين، سرهنگ مهندس محسن آيرملو، سرهنگ ستاد محمود معيني، سرهنگ دکتر عبدالله ميرفخرائي، سرهنگ مهندس هوائي حسين خجسته، سرگرد خلبان علي محمد رحيمي، سرهنگ مهندس هوائي بيوک ژوبين، سروان خلبان حسين آل بويه ، استوار هوائي ناصر اخباري، سرهنگ مهندس هوائي عباس قلي وهابي، سرتيپ صمدي، سروان شهرباني سيد باقر عطيفه، سرهنگ همت پهلوان، سرهنگ مهندس هوائي ابوالحسن عسگري، سروان اصفهاني، سرهنگ توپخانه احمد رياحي، سرهنگ مهندس هوائي همايونفر، سرهنگ سيد محمد سطوتي و ...

(اسامي افسران برگرفته از جنبش ملي شدن صنعت نفت و کودتاي 28 مرداد،سرهنگ نجاتي، صص 457 و 458)

به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق