موتورسواران هم به جمع پناهندگان پیوستند!

طی شش سال اخیر تعداد زیادی از ورزشکاران مرد وزن (چه مطرح در سطح کشوری وچه بین المللی ) ناچار شدند به اروپا بگریزند و یا خود را به دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کشورهای همجوار ایران مانند عراق وترکیه مراجعه کنند