احداث نیروگاه برق توسط سپاه پاسداران در بصرە با میلیاردها دلار پول مردم ایران

دوشنبه, ۳۰ام مهر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن


آواتودی: شرکت مپنا (مدیریت پروژە های نیروگاهی ایران) وابستە بە سپاه پاسداران برای احداث ١٨ واحد گازی و ۶ واحد بخاری نیروگاه برق بصرە در جنوب عراق سە میلیارد و پانصد میلیون دلار هزینە کردە است. طبق گزارشی کە بە آواتودی رسیدە تاکنون احداث ۴ واحد گازی این نیروگاه بە پایان رسیدە و واحد پنجم و ششم در مرحلە نصب تجهیزات است.

هزینە کلانی کە سپاه پاسداران برای احداث نیروگاه برق بصرە درنظر گرفتە در حالیست کە پرسنل ایرانی شرکت مپنا دارای حقوق و مزایایی بسیار پایینتر از کارکنان عراقی هستند. مهندسین عراقی ١۵ تا ٢۵ میلیون تومان در ماه دریافت می کنند درصورتیکە بە مهندسین ایرانی بە رغم مهارت و تجربە بیشتر ۴ تا ۶ میلیون تومان حقوق می دهند.

مدیر پروژە مپنا( مدیریت پروژە های نیروگاهی ایران) فردی بنام ترابی است کە خود وابستە بە نهادهای امنیتی است و با قاسم الفهداوی وزیر برق عراق رابطە نزدیکی دارد.

احداث نیروگاه برق در بصرە توسط سپاه، پس از پروژە بزرگ احداث نیروگاه برق در لاذقیە سوریە است.

مبالغ هنگفتی کە سپاه پاسداران بطور سخاوتمندانەای برای سوریە و عراق هزینە می کند، درحالیستکە وضعیت اقتصادی ایران بسیار وخیم است و بیش از هشتاد درصد شهروندان ایرانی در زیر خط فقر بسر میبرند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.