برای اولین بار مهسا زم همسر روح الله در لایو مسیح علینژاد از فراق زم میگوید

جمعه, ۳ام بهمن, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. بادلی اندوهگین بعنوان یک پدرویک پدربزرگ باهرعقیده ومرام ومسلک خودراهمدردهمسروفرزندان وپدرومادرداغدیده شادروان نیمازم میدانم وبرپایه اصول منشورجهانی حقوق بشردزدیدن واعدام اورامحکوم میکنم. روحش شادویادش همواره گرامی باد.
  هرچندباتوجه به ساختاررژیم ضدبشری آخوندی طی۴٢سال سیاه گذشته شاهدجنایات بیشمارعلیه ملت بزرگ ایران بوده ام.
  به امیدروزیکه باهمت ملت آسیب دیده وداغدیده ومحرومیت کشیده ایران حاکمان داعشی اشغالگربخاطرجنایاتی که بناحق مرتکب شده انددریک دادگاه مردمی محاکمه وبه سزای اعمال کثیف خودبرسند.
  ضمنادرکمپین برای نیما خودراسیهم میدانم.
  ازبانوی مبارزمسیح عزیزسپاسگزارم وبه مهتاب گرامی درودمی فرستم.
  به امیدفردای آزادی متحدوپیروزباشید.