حاکمان اسرائیل! پس دمکراسی شما کجاست؟

سه شنبه, ۲۹ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

ای حاکمان اسرائیل !دولت دمکراتیک و رفاه خود را برای همسایگان خود نیز عرضه کنید تا جهانیان به صداقت شما پی ببرند!
گونتر گراس را مانند قوانین حاکمان اسلامی ایران به سرزمین تان ممنوع الورود کردید ، چرا؟
شما که از قلم او نباید وحشت داشته باشید!
پاسخ نوشته را با قلم بدهید و نه با تهدید و ضرب و جرح جوانان عاشق به صلح و دمکراسی!
کار را به جائی رسانده اید که هیچکس قادر به دفاع از شما نیست و اعمال زشت شما ، رهبران انسان ستیز حکومت اسلامی را ازدیو صفتی نجات داده است و مردم ناآگاه جهان به غلط آنها را فرشته می پندارند!
یکی از افتخارات دولت اسرائیل در این نهفته شده است که در خاورمیانه عقب مانده ،تاکنون بهترین دمکراسی منطقه را پیاده کرده اند!
دولتی که ابتدا سرزمین هائی را اشغال می کند و سپس به شهر سازی مشغول می شود و پس از آن در باره صلح با صاحبان همان سرزمینها سخن می گوید!
دولت راستگرای اسرائیل که ادعای دمکراسی منطقه را دائما در بوق و کرنا می دمد ،بهتر است کمی از آن دمکراسی را به جهانیان نشان دهد ویا شاید به خارج از اسرائیل نیز صاد ر کند!
فیلم زیر از رفتار وحشیانه دولت مدعی دمکراسی اسرائیل علیه صلح جویان اروپائی حکایت می کند!
http://www.spiegel.de/video/video-1190629.html

این چه دمکراسی هست که دولت اسرائیل را چه در داخل و خارج آن کشور بدنام کرده است و دولت اسرائیل در سال ۲۰۱۱ بعنوان یکی از کشورهای بد نام در میان جهانیان شناخته گردید!
سرکوب ،سرکوب هست و ما در جهان سرکوب دمکراتیک نداریم! اما دولت راست گرای اسرائیل از سرکوب دمکراتیک دفاع می نماید!
تمام شکوفائی و دمکراسی که تا کنون در غرب دیده شده است به شدت به رونق اقتصادی کشورهای مذبور وابستگی داشته است که تاکنون در رابطه ای تنگاتنگ و از کشورهای عقب نگاه داشته تغذیه کرده اند وگرنه در همین اروپا کشورهائی در گذشته مانند یونان کودتا خیز و پرتقال و اسپانیا فاسیست خیزرا می توان نام برد که در اروپا حضور دارند اما بعلت عدم اقتصاد پر رونق از دمکراسی پیشرفته همسایگان خود برخوردار نبوده اند. اما دولت اسرائیل علیرغم رونق اقتصادی داخلی هیچگاه به رشد دمکراسی پایدار در منطقه یاری نرسانده است بلکه به رشد انتقام جوئی و ستیز علیه خویش در میان جوانان و توده های محروم یاری رسانده است.در ضمن کشورهای سرمایه داری در یک دوره ائی در رقابت با کشورهای مدعی سوسیالیستی تلاش کرده بودند تا به مردم خود حداکثر رفاه اجتماعی و آزادی را ارائه بدهند تا خود را از کشورهای سوسیالیستی بهتر جلوه بدهند که نمونه بارز آنرا می تواند رقابت آلمان غربی با آلمان شرقی مثال آورد که بعدها همه خدماتی را که به مردم خود داده بودند پس از فروپاشی سوسیالیسم یکی پس از دیگری پس گرفتند!بقول کارل مارکس کشوری نمی تواند به دمکراسی خود افتخار کند اما در خارج از مرزها به استعمار و استثمار و سرکوب دیگر ملت ها دست بزند و از ثروت آن سرزمین ها برای خود تمدن بیافریند و بدان مفتخر باشند.منظور مارکس در باره استعمار انگلستان در هند بود که علیرغم اینها استعمار را از آنجائیکه دست به وجود آوردن سرمایه داری و طبقه کارگر می زند تا اندازه ائی به نفع ممالک عقب مانده ترسیم می کند تا اهالی این کشورها با دمکراسی ومبارزه طبقاتی آشنا گردند.کشورهای سرمایه داری در تمام قرون گذشته از نهضت های ارتجاعی و اسلامی حمایت کرده اند و نگذاشته اند تا کشورهای عقب مانده به دمکراسی دست بیابند.جنبش های اسلامی که در یک دوره ائی بنام کمر بند سبز به دور شوروی ایجاد گردید مانند این هست که امپریالیست ها باد کاشتند و اینک خود طوفان درو می کنند!اما دولت مدعی به دمکراسی اسرائیل در تمام شصت سال موجودیت خویش هیچگاه برای رشد دمکراسی در منطقه یاری نرسانده است ،بلکه موجب رشد بنیاد گرائی اسلامی گردیده است!از آنجائیکه دولت اسرائیل در پیرامون خود به دمکراسی خواهی نپیوسته است، بدین خاطر دمکراسی درونی کشور اسرائیل نیز در خطر نابودی و انهدام قرار گرفته است.
هنوز برای برگشت به دمکراسی زمان کافی وجود دارد تا دولت اسرائیل با عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی و تضمین تشکیل دولت مستقل فلسطین برابر عهد نامه ۱۹۴۷ سازمان ملل که شکل گیری دولت اسرائیل و عربی را وعده داده بود
پیاده گردد تا منطقه خاورمیانه به آرامش برگردد!


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.