پیام دکتر جعفری از زندان مشهد: نه به انتخابات

جمعه, ۲۴ام آبان, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

بهروز ستوده

اهمیت بیانیه تکمیلی ۱۴ نفرکه موجی ازاقبال عمومی مردم ایران و فعالان سیاسی و فرهیختگان فرهنگی وهنری وعلمی داخل وخارج را در پی داشت دراین است که امضا کنندگان آن بیانیه بی هراس اززندان و شکنجه دستگاه امنیتی و قوه قضائیه دست نشانده ولایت فقیه، با بلند کردن شعار”نه به جمهوری اسلامی” واعلان گذارازکلیت نظام جمهوری اسلامی، برمقوله انتخاب بین بد وبدترکه در حقیقت نیرنگی است برای استمراروبقای حکومت اسلامی نقطه پایان نهادند. بعبارت دیگرشعاری را که مردم ایران درخیزش خودجوش دیماه ۹۶ دربیش از۱۰۰شهرایران فریاد زده بودند:”اصلاح طلب،اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا” این باردر خرداد ماه ۹۸ ودرشعارنه کلیت نظام و قانون اساسی  جمهوری اسلامی و تأکید براصلاح ناپذیری این حکومت فاسد وضدایرانی، اززبان زنان ومردان آزاده، موسوم به ۱۴ نفرها شنیده شد.

اگرچه دستگاه امنیتی حکومت داعشی جمهوری اسلامی به شیوه گذشته ، ۱۴ نفرها را هم دستگیر ودرسلولهای انفرادی تحت فشارهای جسمی وروانی قرار داد و یا مثل همیشه با تهدیدخانواده ها سعی درخفه ساختن صدای حق طلبانه آنان دارد، اما اینک دکتر جعفری استاد دانشگاه و مجروح جنگ هشت ساله، وازامضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفربا جسمی مجروح وبیمارازدرون زندان وکیل آباد مشهد فریاد میزند وازمردم ایران میخواهدکه دربازی نخ نما شده انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکنند. انتخابات را تحریم کنند واجازه ندهند حاکمان اسلامی پس از ۴۰ سال ویرانگری درایران همچنان مدعی شوند که مردم طرفدارجمهوری اسلامی اند چونکه درانتخابات شرکت میکنند! دکتر کمال جعفری دربخشی ازسخنان خود در مورد انتخابات پیش رو از زندان وکیل آباد مشهدخطاب به مردم ایران چنین میگوید:

” مردم گول نخورید، همه اینها یکی هستند، چه باند اصلاح طلب، چه باند اصول گرا، چه باندجبهه پایداری وانجمن حجتیه که ۴۰ سال است کشوردست شان بوده است وروز به روز بیچاره ترکردندمارا، گول نخوریدمردم واجازه ندهیم وآب به آسیاب اینها نریزیم ودرانتخاباتی که در پیش رواست شرکت نکنید. من نمونه بارز۴۰ سال خدمت به اینها هستم، تا ۹۶(دوردوم روحانی)درانتخابات شرکت کردم، این پاداش من است. مردم بدانید این پاداش درانتظارشماهم هست.دوباره گول نخورید وباغیرتمندی درانتخابات شرکت نکنید و گول این بازیها رانخورید” متن کامل پیام صوتی را درزیرمیتوانید بشنوید که این فرزند زجر دیده و آزاده مردم ایران با چه جسارتی از درون زندان جمهوری اسلامی حقایق را برزبان میاورد ومردم ایران را به مبارزه مدنی ملی وفراگروهی با جانیان حاکم فرا میخواند. https://youtu.be/TRXr2w0dAD0

شاید۲۰ سال پیش وقتی جریان اصلاح طلبی به گفتمان اصلی جامعه بدل شده بود، گروهها وکسانی که صحبت ازسرنگونی و گذارازتمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی میکردند دراقلیت بودند، اما امروزه و پس از دودهه تجربه فریب کاری ودنباله روی اصلاح طلبان ازاقتدارگریان، همگان بدرستی دریافته اند که واژه “اصلاح طلبی” درفرهنگ جمهوری اسلامی مانند بسیاری از واژه های دیگراز قبیل جمهوری،مجلس،انتخابات،ملت وغیره معنای واقعی خود را از دست داده است و اصلاح طلبی حضرات چیزی نیست مگراصلاح و آرایش حکومت ولایت فقیه وفریب مردم برای استمراراین حکومت داعشی.اما اینک پس از دودهه فریبکاری ودروغگوئی دارودسته هائی بنام اصلاح طلب واعتدال گرا، اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که حمهوری اسلامی اصلاح پذیرنیست و خود این حکومت تبکار هیچ راهی بجزگذارکامل ازآن برای مردم ایران باقی نگذارده است.

تحریم انتخاباتی که پیش است میتواند بسترمناسبی برای همکاری تمام گروهها و نیروها و شخصیت های سیاسی باشد تا ازهم اکنون با استفاده از تمام ابزارها و وسایل ارتباط جمعی درداخل وخارج ازکشورکارزار بزرگ تحریم انتخابات را تدارک بینند. دیگر هیچ غذر وبهانه ای برای کسانیکه اندکی حس ایران دوستی و مردم دوستی در وجودشان باشد وجود ندارد که تحریم انتخابات را بعنوان یک اقدام ملی و نافرمانی مدنی اعلام نکنند. ایران وایرانیان دریکی ازبزنگاههای تاریخی مرگ وزندگی قرار گرفته اند که فقط وفقط با برپائی یک جنبش ملی فراگیروسراسری برای گذارازجمهوری اسلامی میتوان کشور ومردم را نجات داد و تحریم انتخابات ونمایش قدرت نافرمانی مدنی مردم، میتواند نقطه شروعی باشد برای ایجاد همبستگی بزرگ ملی درجهت برچیدن حکومت اسارت باری که ۴۰ سال است ایران را ازجنگی به جنگی دیگر وازبحرانی به بحرانی دیگرکشانده است.

افشای نقش مخرب گروهها و شخصیت های سیاسی که با ماسک اپوزیسیون جمهوری اسلامی اما درحقیقت بعنوان پشت جبهه وستون پنجم جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، مبلغ انتخابات و مشوق مردم ایران در داخل وخارج ازکشوربرای شرکت درهرانتخابات هستند، یکی ازوظایف مهم جریانها و کسانی است که تحریم انتخابات را در دستورکار خویش قرارداده اند. کسانی که به مدت ۲۰سال بدنبال اصلاح طلبان راه افتادند و با تئوری های تسلیم طلبانه خود، مردم ایران با امیدی واهی ازیک خیمه شب بازی جمهوری اسلامی به خیمه شب بازی دیگری کشاندند، چون حاضربه پذیرش خطاهای گذشته خود نیستند ونمیتوانند دنباله روی خود را از یکی ازجناحهای حمهوری اسلامی محکوم نمایند، شاید برای انتخابات درپیشرو نیز تز جدیدی ارائه دهند ودنباله روی خودرا از اصلاح طلبان به گونه ای دیگرتوجیه نمایند.

و اما مردم ستمدیده ایران، کسانی که طی ۴۰ سال گذشته هرسال زندگی شان بدترازسال قبل شده است، کسانیکه  ظلم وجورجمهوری اسلامی درتمام زوایای زندگی فردی واجتماعی آنان رسوخ داشته است و کسانیکه شخصیت وکرامت انسانی، جنسیتی، مذهبی، طبقاتی،قومی وایرانی شان طی چهل سال گذشته توسط  اراذل واوباش جمهوری اسلامی پایمال شده است، بدانند که ادامه حکومت ولایت فقیه یعنی ادامه تمام محرومیت ها و تبعیض ها و تحقیرهای انسان ایرانی است. کسانیکه به مسئولیت های فردی واجتماعی خود برای تغییرشرایط ناهنجارعمل نکنند میبایستی منتظرتحمل ظلم بیشتروتحقیر بیشترازطرف حکومت داعشی جمهوری اسلامی باشند. تحریم وعدم شرکت درانتخابات قلابی و درخانه ماندن درروزانتخابات،هزینه سرکوب وزندان وشکنجه را به صفررساندن است، اما درعین حال ودرشرایط خطیرکنونی تحریم گسترده وفراگیرانتخابات میتواند مهمترین پیام مردم ایران به جهانیان باشد که این حکومت داعشی شیعه گسترکه دامنه جنایاتش ازمرزهای ایران گذشته است نماینده و حافظ منافع مردم ایران نیست. انتخابات آتی و نحوه برخورد ما ایرانیان به آن تعیین کننده جایگاه ما درمیان ملل متمدن ولایق آزادی ودمکراسی است.

۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۵ نوامبر۲۰۱۹


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.