انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران

چهارشنبه, ۱۳ام آذر, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

بهروز ستوده

نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و قیام هائی که هم اکنون در سه کشور ایران و عراق ولبنان علیه حکومت‌های این کشورها شاهد هستیم همه باز میگردد به انقلاب اسلامی و سیستم فاسدی بنام حکومت اسلامی با سودای برپائی امپراطوری ولایت فقیه شیعه در خاورمیانه. انقلاب اسلامی و سیستم فاسدی که با از دست دادن پایگاه مردمی درایران، خود را ناگزیردیده است برای بقا وادامه حیات ازمرزهای ایران عبورکرده وبا ایجاد کانون‌های تروریسم وخرابکاری درکشورهای منطقه، ازقدرت‌های محلی و منطقه‌ای وجهانی باج خواهی نماید. اقدامات اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را هم درارتباط با سیاست توسعه طلبانه‌ای که قرار بوده است از یکسو به گسترش نفوذ امپراطوری شیعه کمک نماید وازسوی دیگرموجب ثبات وبقای جمهوری اسلامی گردد میبایستی مورد ارزیابی قرارگیرد. اما دراستراتژی مغزهای علیل سیاسی و نظامی حکومت ولایت مطلقه فقیه، عامل نارضایتی مردم ایران وکشورهای منطقه ازسیاست های”انقلابی”خمینی و خامنه‌ای پیش بینی نشده بود چرا که دراندیشه سخیف ذوب شدگان درایدئولوژی اسلام فقاهتی که “امت اسلام” در جایگاه ملت‌ها نشانده شده، “امت اسلام” بسان رمه‌ای بی اختیار میبایستی تابع رهبرباشد!

۸ سال جنگ ویرانگربا برجای گذاشتن چند ملیون کشته ومجروح وآواره و ویرانی دهها وشهر وآبادی ازایران وعراق نتوانست صدورانقلاب اسلامی به عراق را میسرسازد وخمینی را به آرزوی دیرینه‌اش یعنی فتح وکربلاونجف برساند، تا اینکه محاسبات غلط کاخ سفیدامریکا در حمله به عراق وسرنگون ساختن حکومت صدام حسین چون مائده‌ای الهی، راه صدورانقلاب اسلامی خمینی را به عراق برای حکومت ولایت فقیه به ارمغان آورد. در همان روزهای نخست اشغال عراق توسط نیروهای امریکا، سیل دهها هزارشبه نظامی شیعه عراقی آموزش دیده درایران با پول واسلحه وتجهیزات نظامی ازمراکزسپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت عراق سرازیرشدند. بزودی احزاب و گروههای وابسته به جمهوری اسلامی قدرت سیاسی را درعراق بدست گرفتند واین کشورتبدیل شدبه حیاط خلوت حکومت ولایت فقیه.

بیت رهبری خامنه‌ای و سرداران آدمکش سپاه پاسداران تصورمیکردند که با هزینه کردن میلیاردها دلار درعراق و وابسته کردن سیستم سیاسی وپارلمان این کشوربه جمهوری اسلامی، دررقابت با عربستان سعودی، میتوانند کربلا و نجف را مانند مکه ومدینه به مراکزتجمع بزرگ سالانه شعیان جهان درروزعاشورا واربعین تبدیل کنند وازاین تجمع مذهبی درجهت اهداف سیاسی وخرافه پروی خود استفاده نمایند. حرکت دستجات چندهزارنفری بمناسبت عاشورا واربعین حسینی ازایران به سمت کربلا درسالهای اخیروتبلیغات سیاسی حکومت ولایت فقیه وبلندگوهای جمهوری اسلامی درایران ومنطقه، همگی حاکی ازبرنامه حکومت خودکامه خامنه‌ای برای علم کردن کربلا درمقابل مکه وقدرقدرتی امپراطوری شیعه فقاهتی درمقابل قدرت سنی مذهبان به سرکردگی ومرکزیت عربستان سعودی است. از یاد نباید برد خمینی حکومت عربستان سعودی را دشمن اسلام می‌پنداشت وبراندازی این حکومت را وظیفه مسلمانان جهان قرار داده بود. خمینی تا زنده بود همه ساله به هنگام موسم حج، توصیه‌اش به مسلمانانی که برای انجام این فرضیه دینی به مکه ومدینه میرفتند این بود که درآنجا با به راه انداختن تظاهرات وراهپیمائی “برائت از مشرکین” برائت خود را از کلیدداران کعبه وحکومت‌های کشورهای اسلامی وغرب شرق اعلام کنند. وبدنبال چنین توصیه هائی بود که سپاه پاسداران برای ایجاد اغتشاش وخرابکاری درعربستان سعودی درچمدانهای حجاج ایرانی اسلحه وبمب و نارنجک به آن کشورقاچاق میکردتا شاید آشوبی درآن کشور بپا کنند و انقلاب اسلامی به آنجا صادرکنند! اما چون دودهه تلاش ولایت فقیه برای براندازی حکومت عربستان سعودی بی نتیجه ماند، ناگزیراستراتژی علم کردن کربلا ونجف برای شاخ وشانه کشیدن درمقابل مکه ومدینه عربستان سعودی درپیش گرفتند که این نیزبا انقلاب مردم عراق درحال شکست خوردن است، و میلیاردها دلاری که ولایت فقیه از سر سفره مردم ایران برداشته و دراین زمینه هزینه کرده است بزودی و اسقراریک دولت ملی و مستقل در عراق دود خواهد شد!

انقلابی که این روزها در عراق درجریان است درحقیقت انقلاب مردم عراق است علیه انقلاب اسلامی ایران، علیه دولت نشانده شیعه و سیستم سیاسی قومی- مذهبی که هژمونی طلبی گروههای وابسته به جمهوری اسلامی را در سالهای اخیرتأمین کرده است. فساد وناکارآمدی این سیستم بجزفقروبیکاری وبدبختی برای مردم عراق چیزدیگری ببارنیآورده است واینک مردم این کشوربپا خاسته‌اند که این سیستم فاسد را از میان بردارند و به نفوذ جمهوری اسلامی وسیستم سیاسی ناکارآمدقومی -مذهبی درکشورشان خاتمه دهند که این بزرگترین ضربه‌ای است که برپیکرولایت فقیه درمنطقه خاورمیانه وارد میشود. درشرایط کنونی ودر ارتباط با استراتژی صدورانقلاب اسلامی و شیعه گستری جمهوری اسلامی درمنطقه، هیچ ضربه‌ای مهلک ترازانقلابی که هم اکنون درعراق جریان دارد برای ولایت فقیه شیعه گسترنیست.

انقلابِ ضدانقلاب اسلامی مردم عراق که ازشهرها ومناطقی که اکثریت جمعیت‌شان را پیروان مذهب شیعه دراین کشورتشکیل میدهندیعنی بغداد وبصره و کربلاونجف وناصریه وغیره یعنی همان شهرهائی که جمهوری اسلامی طی دودهه گذشته بیشترین نفوذ درآن مناطق داشته است آغازشده، اکنون پس ازدوماه که از اعتراضات اولیه میگذرد، میرود که شهرها و مناطق سنی نشین را هم دربرگیرد وبه انقلاب مردم عراق شکل وشمایل سراسری وفراگیربدهد. هرروز که از انقلاب مردم عراق میگذرد خصلت ضد جمهوری اسلامی آن پٌررنگ تر میشود. آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی برای باردوم درنجف و آتش زدن عکس‌های خامنه‌ای وخمینی و قاسم سلیمانی و سردادن شعار”ایران بروبیرون” درهرتظاهرات و حمله مردم عراق به دفاتراحزاب هوادارجمهوری اسلامی درعراق وغیره همه حکایت ازاین دارد که ستاره اقبال جمهوری اسلامی وقاسم سلیمانی سردارجنایتکارخامنه‌ای درعراق رو به افول است. شک نیست دیری نخواهدپائید که مردم عراق در فردای آزادی کشورخود، علیه خامنه‌ای وقاسم سلیمانی و مزدوران واراذل واوباش وابسته به آنان که طی ماههای اخیرصدها تن از معترضان عراقی را به قتل رسانده‌اند به دادگاههای بین المللی شکایت خواهند برد وادعای خسارت خواهندکرد.

حشدالشعبی و سایرنیروهای وابسته به جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان عراقی درست همان شیوه‌های جنایتکارانه‌ای درعراق بکار میبرندکه سپاه وبسیج جنایتکاردرایران تحت عنوان لباس شخصی‌ها برای سرکوب اعتراضات مردم ایران بکار میبرند یعنی درصفوف مردم رخنه میکنند وبه ترور وخرابکاری وشناسائی ودستگیری فعالان دست میزنند ویا ازبالای ساختمانهای مشرف به تظاهرات، مردم را به گلوله می‌بندند. برخی از مقامهای نظامی وانتظامی عراق طی دوماه گذشته بارها اعلام کرده‌اند که نیروئی ناشناس نیز با معترضان عراقی درگیراست و از محل‌های نامعلوم به سمت معترضان تیراندازی میکنند. البته هم آن مقامهای عراقی و هم مردم ایران بخوبی میدانند که این نیروی ناشناس کس دیگری جزحشدالشعبی وجیره خواران جمهوی اسلامی نیستند.

گرچه در اثر ادامه اعتراضات مردم عراق، عادل المهدی نخست وزیر این کشور مجبور به استعفا شده است، اما معترضان عراقی همچنان به مبارزه خود برای یک تغییر و تحول بنیادی و ساختاری در این کشور ادامه میدهند، مردم عراق علیرغم کشتاروسرکوب، میدانها و خیابانها را ترک نکرده‌اند چونکه بدرستی میدانند ترک خیابان به منزله تسلط مجدد دولت ناکارآمد و وابسته به جمهوری اسلامی خواهد بود. آنها بدرستی دریافته‌اند که نیمه کاره گذاشتن انقلاب و با وعده و وعید مقامهای دولتی و مذهبی به خانه بازگشتن به معنی به هدر رفتن خونهای ریخته شده درراه درخت آزادی است. قطع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و شکسته شدن هلال شیعی، بدون تردید روند سرنگونی حکومت جنایتکار ولایت فقیه را در ایران تسریع خواهد کرد البته در صورتیکه مردم ایران نگذارند شعله قیام آبانماه خاموش گردد و این قیام را به اشکال مختلف زنده نگاه دارند که پیروزی مردم و شکست حکومت اسلامی در تداوم و استمرار مبارزه مردم ایران علیه تمامیت ساختار حکومت جمهوری اسلامی و تمامی نهادها و قوانین برآمده از این نظام ضد بشری است

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.