در تدارک مرگ و تعیین جانشین خامنه ای

جمعه, ۱۶ام خرداد, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

تغییرات و جایگزینی ها، مٌهره چینی های جدید، و اشارات خامنه ای در سخنان خود، حکایت از آماده شدن و تدابیر ذوب شدگان در حکومت ولائی میکند تا مبادا مرگ خامنه ای خودکامه که تمامی رشته های قدرت به او وصل است، تزلزلی در پایه های جمهوری اسلامی ایجاد نماید، مٌهره چینی و آمادگی برای دوران پسا رهبر از سه سال قبل، هنگامیکه کاندید مطلوب خامنه ای یعنی ابراهیم رئیسی نتوانست مقام رئیس جمهوری را کسب کند در بیت امنیتی -سپاهی خامنه ای کلید خورده بود. طبق نقشه راه خامنه ای برای تعیین جانشین خود، میبایستی قبل از مرگ رهبر تمام مناصب کلیدی در اشغال حلقه وفادار به رهبر و پسرش مجتبی خامنه ای قرار گیرند. بعلت حضور بخش وسیعی از مردم ایران در آخرین انتخاب بین بدوبدتر، ابراهیم رئیسی جلاد نتوانست رئیس جمهور شود اما کمی بعد با فرمان خامنه ای و قبل از اینکه دوره صادق لاریجانی به اتمام رسد بریاست قوه قضائیه منصوب شد. خامنه ای و شورای نگهبان منصوب خود با انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، آنجا را هم یکدست کردند و قالیباف را بریاست آن گماردند، تا اینجا دو قوه قضائیه و مقننه توسط ذوب شدگان در ولایت خامنه ای تسخیرشده است و اگر اجل به خامنه ای مهلت دهد و یکسال دیگر زنده باشد، تکلیف قوه مجریه و رئیس جمهور آینده که حتماً یکی دیگر از ذوب شدگان در ولایت و از مٌهره های مورد اعتماد خامنه ای خواهد بود روشن خواهد شد.

حسن روحانی که تاکنون به تمام سازهای بیت رهبری خوش رقصیده است و تا آنجا که میتوانسته است سرسپردگی خود را به خامنه ای نشان داده است اگر بخواهد یکسال باقی مانده از ریاست جمهوری خود را به آرامی سپری سازد، چاره ای ندارد که مطیع محض بیت رهبری باشد و گرنه شرایط و بحرانهای موجود به گونه ای است که کوچکترین حرف و حرکت اش برخلاف اراده خامنه ای میتواند  او را با یک قیام و قعود مجلسی که قالیباف رئیس آن است، در به پایان رساندن دوره ریاست جمهوری اش ناکام سازد.

درشرایط کنونی، انتشاردیرهنگام مستندمشروعیت دهی به رهبری خامنه ای،زمانی که رهبرپایش برلب گوراست وپس از۳۱ سال حکومت مطلقه، موضوعیتی برای اثبات مشروعیت ویا عدم مشروعیت خامنه ای موردمناقشه نیست، انتشاراین سند ازجانب دستگاههای امنیتی حکومت اسلامی فقط اینگونه قابل تحلیل وتفسیراست که اطاق فکر بیت رهبری تلاش میکند به اسلوب وشیوه تعیین رهبردرگذشته که همه چیزحول گفته واراده خمینی میچرخیده است مشروعیت دهندودراین مشروعیت بخشی،چنین شیوه ای را به تعیین جانشینی ازطرف خامنه ای تسری دهند! بعبارت دیگردرست است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشف فقیه واجدشرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، ولی این مجلس باید چشم اش به دهان ولی فقیه ورهبرکنونی باشدوببیندکه اوچه کسی را برای رهبری آینده مناسب میداند! یعنی همان کاری که خمینی کرده ونظرش برای رهبری پس ازاو به خامنه ای بوده است اکنون خامنه ای هم میتواند نظرش به شخص ویا اشخاصی باشد که رهبری آینده جمهوری اسلامی به اوسپرده شود!

 خامنه ای که ۳۰ سال باشقاوت وخودکامگی حکم رانده است ودرمسیرساختن ولایت فاسد مطلقه فقیه حتی یاران و همران خودرا به دیارعدم فرستاده وبه بند وحصرکشیده است، بهترازهرکس دیگری میداندکه اگرازهم اکنون وقبل ازمرگ، تمهیدات لازم را برای جانشینی خودبکار نبرد،پس ازاومدعیان قدرت درقالب باندهای حکومت اسلامی مانندگرگهای گرسنه به جان هم خواهندافتاد ودراین میان ممکن است برای مردم ایران فرصتی پیش آیدتا طومارحکومت اسلامی را درهم پیچند.خامنه ای بهتر ازهرکس دیگری میداند که بعد ازمرگ خمینی، خودچگونه وبا توطئه چه کسانی درمقام رهبری قرارگرفته است، خامنه ای بهترازهرکس دیگری میداندکه نقشه وطرح رفسنجانی وسیداحمدخمینی باجعل گفته وشنیده ای ازخمینی، درانتخاب خامنه ای بعنوان رهبربعدازمرگ خمینی چه بوده است؟ واگرچه تمام مردم ایران میدانند اماخودخامنه ای بهترازهرکس دیگری میداند که برای حفظ وبسط قدرت ورهبری خودش درطول ۳۱ سال گذشته چه جنایاتی مرتکب شده وچه خیانت های بزرگی به این مٌلک وملت کرده است.

با توجه به مٌهره چینی هائی که خامنه ای وباندامنیتی-سپاهی اش برای انتقال آرام قدرت پس ازمرگ رهبر انجام داده ومیدهند، گمانه زنی کودتای سپاه ونیروی های ذوب شده درولایت پس ازمرگ خامنه ای به کلی منتفی است ودیگرنیازی به کودتای سپاه برای برداشتن مزاحم ها ازسرراه ولی فقیه جدیدویا شورای رهبری نیست، چونکه درصحنه قدرت مزاحمی وجودندارد،همه ازقبل با رهبرآینده ومورد نظرخامنه ای بیعت کرده اند. وامااینکه خامنه ای چه کسی رابرای رهبری آینده جمهوری اسلامی درنظرگرفته است، با توجه به تأکیداو برجوان گرائی درمدیریت کشور، بی تردید مجتبی خامنه ای ویا شورائی مرکب ازسران سه قوه وفرماندهان نظامی وامنیتی که مطیع وتحت رهبری مجتبی خامنه ای باشند میتواند بعنوان گزینه مطلوب خامنه ای پس ازمرگ خود گمانه زنی شود. اما اینکه آیا مردم ایران پس از پنج دهه حکومت و یرانگر اسلامی اجازه خواهند داد که بعد از حکومت دو فقیه جنایتکار یعنی خمینی و خامنه ای، فقیه سومی نیز بر آنان حکومت کند، این سئوالی است که عمق و گسترش مبارزات آزادیخواهانه وعدالت جویانه مردم ایران و جوشش اراده ملی ایرانیان برای آزاد زیستن به آن پاسخ خواهد داد. مبارزاتی که رمز پیروزی اش در اتحاد و همبستگی ملی همه نیروهای دمکراسی خواه و مدافع منافع ملی ایران است.

۱۶ خرداد ۱۳۹۹

۵ ژوئن ۲۰۲۰


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.