هوشمند علی پور را باید نجات دهیم

چهارشنبه, ۱۵ام مرداد, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

هوشمند در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۷ دوسال پیش در نزدیکی ایست بازرسی روستای ٬سبد لو ٬ از توابع بانه همراه با یک نفر همراهش آنهم بدون هیچ نوع درگیری نظامی با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد. هوشمند بهمراه دوستش در زمان بازگشت از مسیر سقز به بانه در بین راه متوجه می شوند که همراهان دیگر آنها به کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افتاده اند و چند نفر از رفقایشان بشدت مجروح شده اند. هوشمند و دوستش بصورت داوطلبانه برای کمک و نجات مجروحان می روند که به دلیل عدم شناخت کافی از آن منطقه در کمین دیگر نیروهای اطلاعاتی قرار می گیرند و هدف آتش گلوله این نیروها واقع می‌شوند. محمد دوستش در اثر تیراندازی ماموران اطلاعاتی مجروح می شود و هوشمند برای نجات او اقدام می‌کند که او هم با گاز اشک آور هدف قرار می‌گیرد و کاملا به معاصره نیروهایی که به کمین نشسته بودند افتاده و هردو باهم دستگیر می‌شوند.

در زمان دستگیری و انتقال به شکنجه گاه جمهوری اسلامی به بدترین شکل ممکن شکنجه می شود و از او اعتراف اجباری علیه خودش گرفته شد که اطلاعات سپاه اعترافات توام با شکنجه هوشمند را در تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت. در  مدت نزدیک به چهار ماه از هر نوع تماسی با خانواده و ملاقات و همچنین از حق داشتن وکیل محروم مانده بود. اطلاعت سپاه اجازه ندادند تا هوشمند به وکیلش دسترسی و از حق دفاع از خود بعنوان یک زندانی برخوردار باشد. اداره اطلاعات و سپاه پاسداران تمامی حقوق هوشمند و زندانی همراه او را از لحاظ قانونی و همان سیستم قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با داشتن وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده ما نقض و ممنوع اعلام کرده بودند تا با توجه با در دست داشتن اقراری که از هوشمند در زمان اعتراف گیری اجباری اخذ کرده بودند و  اظهارات دوست زندانی اش با پرونده سازی و مستند سازی علیه هوشمند زمینه حکم اعدام هوشمند را در تاریخ ۸ دیمان ۱۳۹۸ فراهم آوردند.

گرفتن اعتراف اجباری مخصوصا از زندانیان سیاسی و طبعا از کردستان با اتهامات ساختگی و برنامه ریزی شده اطلاعات و سپاه پاسداران منجر به صدور احکام ضدانسانی و سنگینی علیه زندانیان سیاسی و از جمله با احکام اعدام روبه رو خواهند کرد. همه ما میدانیم که دادگاه ها و سیستم قضایی جمهوری اسلامی رویه ای یک طرفانه را در روند بازپرسی و رسیدگی به پرونده های سیاسی در پیش می‌گیرد و شاکی و قاضی و دادگاه همه در یک طرف و زندانی سیاسی مثل هوشمند که از تمامی حقوق اولیه محروم هستند در طرف متهم بنا به تعریفی که جمهوری اسلامی و اتهاماتی که به آنها می بندند قرار می گیرند.

زمانیکه هوشمند بمدت چند ماه در بازداشتگاه عمومی شهر سقز زندانی و پرونده او در شعبه دادسرای عمومی این شهر درجریان بود این شعبه عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده اعلان میدارد و پرونده و هوشمند را به شهر سنندج انتقال دادند. در تمام این مدت ما بعنوان خانواده اش از اتهامات وارده بر هوشمند بی اطلاع بودیم و هوشمند هیچگونه دسترسی نه به وکیلش و نه جزئیات و روند پرونده اش نداشتیم. بعد از ماه ها از اعمال شکنجه های وحشیانه و تهدیدات هوشمند از جانب شکنجه گران و اداره اطلاعات در زندان های جمهوری اسلامی احکامی کاملا نابرابر و ضدانسانی برای هوشمند صادر شد.

صدور حکم ۵ سال حبس برای دوستش و حکم اعدام برای هوشمند یک سناریویی کاملا کثیف است که با برنامه ریزی از سوی مقامات جمهوری اسلامی علیه هوشمند بعنوان گروگان این رژیم و در کینه توزی و انتقام علیه خانواده ای که تنها برای یک زندگی انسانی و آزاد و برابر برای تمام مردم در کردستان و ایران مبارزه کرده اند می‌باشد. این حکم ناعادلانه از جانب هزاران نفر از مخالفین علیه شکنجه و اعدام محکوم شد و خواستار لغو فوری این حکم جنایتکارانه اعدام، هوشمند علی پور شدند. دوست هوشمند یعنی محمد استاد قادر در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان سنندج آزاد شد ، اما هوشمند با حکم اعدام و در خطر اجرای این حکم قرار دارد. همه انسان های شریف و آزادیخواه که در کنار خانواده ما و کمپین نجات هوشمند علی پور برای نجات هوشمند تلاش کرده اند بخوبی می دانند که جمهوری اسلامی درحال طرح یک توطئه علیه خانواده سیاسی هوشمند است و این حکم را در ارتباط با فشار و تهدید و نوعی انتقام از خانواده هوشمند علی پور و بطور آشکارا عملی انتقامجویانه است.

ما بار دیگر از تمام مردم آزادیخواه که در این دو سال در کنار خانواده ما برای نجات هوشمند و لغو حکم اعدام او تلاش و به اعتراض برخواستند میگوئیم تا پایان دادن به حکم اعدام هوشمند و کلا برچیدن این احکام جنایتکارانه و قتل عمد دولتی به این مبارزه ادامه خواهیم داد و می خواهیم صدای هوشمند و این خانواده را به گوش مردم جهان برسانید تا برای همیشه حکومت اعدام جمهوری اسلامی را به عقب برانیم و به این بساط توحش و آدمکشی پایان دهیم.

هه ژار علی پور ‘ برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام هوشمند علی پور!

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

هوشمند در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۷ دوسال پیش در نزدیکی ایست بازرسی روستای ٬سبد لو ٬ از توابع بانه همراه با یک نفر همراهش آنهم بدون هیچ نوع درگیری نظامی با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد. هوشمند بهمراه دوستش در زمان بازگشت از مسیر سقز به بانه در بین راه متوجه می شوند همراهان دیگر آنها به کمین نیروهای امنیتی افتاده اند و چند نفر از رفقایشان بشدت مجروح شده اند، هوشمند و دوستش بصورت داوطلبانه برای کمک و نجات مجروحان می روند که به دلیل عدم شناخت کافی از آن منطقه در کمین دیگر نیروهای اطلاعاتی قرار می گیرند و هدف آتش گلوله این نیروها واقع می‌شوند. محمد دوستش در اثر تیراندازی این نیروها مجروح می شود و هوشمند برای نجات او اقدام می‌کند که او هم با گاز اشک آور هدف قرار می‌گیرد و کاملا به معاصره نیروهایی که به کمین نشسته بودند افتاده و هردو باهم دستگیر می‌شوند. در زمان دستگیری و انتقال به شکنجه گاه جمهوری اسلامی به بدترین شکل ممکن شکنجه می شود و از او اعتراف اجباری علیه خودش گرفته شد که اطلاعات سپاه اعترافات توام با شکنجه هوشمند را در تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت. در  مدت نزدیک به چهار ماه از هر نوع تماسی با خانواده و ملاقات و همچنین از حق داشتن وکیل محروم مانده بود. اطلاعت سپاه اجازه ندادند تا هوشمند به وکیلش دسترسی و از حق دفاع از خود بعنوان یک زندانی یا یک اسیر بالفرض برخوردار باشد. اداره اطلاعات و سپاه پاسداران تمامی حقوق هوشمند و زندانی همراه او را از لحاظ قانونی و همان سیستم قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با داشتن وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده ما نقض و ممنوع اعلام کرده بودند تا با توجه با در دست داشتن اقراری که از هوشمند در زمان اعتراف گیری اجباری اخذ کرده بودند و پرونده سازی و مستند علیه او زمینه حکم اعدام هوشمند را در تاریخ ۸ دیمان ۱۳۹۸ فراهم آوردند. گرفتن اعتراف اجباری مخصوصا از زندانیان سیاسی و طبعا از کردستان با اتهامات ساختگی و برنامه ریزی شده اطلاعات و سپاه پاسداران منجر به صدور احکام ضدانسانی و سنگینی علیه زندانیان سیاسی و از جمله با احکام اعدام روبه رو خواهند کرد. همه ما میدانیم که دادگاه ها و سیستم قضایی جمهوری اسلامی رویه آیی یک طرفانه را در روند بازپرسی و رسیدگی به پرونده های سیاسی در پیش می‌گیرد و شاکی و قاضی و دادگاه همه در یک طرف و زندانی سیاسی مثل هوشمند که از تمامی حقوق اولیه محروم هستند در طرف متهم بنا به تعریفی که جمهوری اسلامی و اتهاماتی که به آنها می بندند قرار می گیرند.

زمانیکه هوشمند بمدت چند ماه در بازداشتگاه عمومی شهر سقز زندانی و پرونده او در شعبه دادسرای عمومی این شهر درجریان بود این شعبه عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده اعلان میدارد و پرونده و هوشمند را به شهر سنندج انتقال دادند. در تمام این مدت ما بعنوان خانواده اش از اتهامات وارده بر هوشمند بی اطلاع بودیم و هوشمند هیچگونه دسترسی نه به وکیلش و نه جزئیات و روند پرونده اش نداشتیم. بعد از ماه ها از اعمال شکنجه های وحشیانه و تهدیدات هوشمند از جانب شکنجه گران و اداره اطلاعات در زندان های جمهوری اسلامی احکامی کاملا نابرابر و ضدانسانی برای هوشمند و دوستش صادر شد. صدور حکم ۵ سال حبس برای دوستش و حکم اعدام برای هوشمند یک سناریویی کاملا کثیف و با برنامه ریزی شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی علیه هوشمند بعنوان گروگان این رژیم و در کینه توزی و انتقام علیه خانواده ای که تنها برای یک زندگی انسانی و آزاد و برابر برای تمام مردم در کردستان و ایران مبارزه می‌کنند. این حکم ناعادلانه از جانب هزاران نفر از مخالفین علیه شکنجه و اعدام محکوم شد و خواستار لغو فوری این حکم جنایتکارانه اعدام، هوشمند علی پور شدند. دوست هوشمند یعنی محمد استاد قادر در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان سنندج آزاد شد اما هوشمند با حکم اعدام و در خطر اجرای این حکم قرار دارد. همه انسان های شریف و آزادیخواه که در کنار خانواده ما و کمپین نجات هوشمند علی پور برای نجات هوشمند تلاش کرده اند بخوبی می دانند که جمهوری اسلامی درحال طرح یک توطئه علیه خانواده سیاسی هوشمند است و این حکم را در ارتباط با فشار و تهدید و نوعی انتقام از خانواده هوشمند علی پور  حساب می کنند.

ما بار دیگر از تمام مردم آزادیخواه که در این دو سال در کنار خانواده ما برای نجات هوشمند و لغو حکم اعدام تلاش و به اعتراض برخواستند می گوئیم تا پایان دادن به حکم اعدام هوشمند و کلا برچیدن این احکام جنایتکارانه و قتل عمد دولتی به این مبارزه ادامه خواهیم داد و می خواهیم صدای هوشمند و این خانواده را به گوش مردم جهان برسانید تا بزای همیشه حکومت اعدام جمهوری اسلامی را به عقب برانیم و به این بساط توحش و آدمکشی پایان دهیم.

هه ژار علی پور ‘ برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام هوشمند علی پور!

۱۵ مرداد ۱۳۹۹


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.