به راهپیمایی زنان بپیوندید: ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

پنجشنبه, ۳۰ام دی, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

طرح: https://www.fidh.org/IMG/arton21113.jpg

دانُلد ترامپ، رئیس جمهور تازه ی ایالات متحد آمریکا، بهزودی ایدئولوژی خشن تبعیضجنسی، لزبین هراسانه، همجنسخواه هراسانه، بیگانه هراسانه و نژادپرستانه ای را که طی مبارزه ی انتخاباتی تبلیغ میکرد، به اجرا خواهد گذاشت.

پس از مراسم سوگند دانُلد ترامپ بهعنوان رئیس جمهور تازه، سازمانهای حقوق زنان و حقوق بشر روز ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۲ بهمن ۱۳۹۵) علیه این ایدیولوژی کهنه و در دفاع از حقوق زنان آمریکایی و حقوق زنان در سراسر جهان راهپیمایی خواهند کرد. راهپیمایی اصلی در واشنگتن انجام خواهد شد. اما تاکنون برگزاری بیش از ۶۰۰ «راهپیمایی خواهران» در جاهای دیگر اعلام شده است.

با تدارک رئیس جمهور تازهی آمریکا برای به اجرا گذاشتن ایدئولوژی خشن تبعیض جنسی، لزبین هراسانه، همجنس خواه هراسانه، بیگانه هراسانه و نژادپرستانه ای که طی مبارزه ی انتخاباتی تبلیغ میکرد، سراسر جهان به مبارزه برمیخیزد. ویلیام پرایور، قاضیِ گزینه ی ترامپ برای دیوان عالی کشور، سقط جنین را «پلیدترین عمل» در تاریخ حقوقی میداند. معاون رئیس جمهور، مایک پِنس، بی پرده از آفرینشگرایی دفاع میکند. استیو بَنُون، مشاور اصلی ترامپ، پیامهای تنفرآمیز نژادپرستانه و ضدزن در تارنمای اینترنتی خود منتشر میکند. خود او قصد دارد قانون بیمه ی درمانی موسوم به اُباماکِر را نابود کند.

سیاستهای ارتجاعی جاری در عمل در ایالات متحد آمریکا عینیتی ابی پدیده ای بسیار گسترده تر در جهان است. برای اطلاع، موضعگیری فدراسیون بینالمللی جامعه های حقوق بشر در بارهی حمله به حق سقط جنین در اروپا (https://www.fidh.org/article19805) را بخوانید. حزبهای محافظهکار سیاسی، گروههای مذهبی و مخالف سقط جنین به طور منظم با حقوق زنان، از جمله حقوق جنسی و بازتولید که حقوق اساسی رهایی زنان به شمار میروند، مخالفت میکنند…….

راهپیمایی در کشور من: https://www.womensmarch.com/sisters


از: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.