به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و… برای تقلب بسیج شده‌اند

پنجشنبه, ۲۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

مردم ایران به هوش باشید، چندساعت دیگر رأی گیری برای انتخاب ریاست جمهوری اسلامی و شورای شهرو روستا درایران آغاز میشود، اگرچه در این انتخابات نیز مانند سایر انتخابات هائی که طی ۳۸ سال گذشته درایران برگزار شده است، حق شهروندی انتخاب کردن آزاد و انتخاب شدن آزاد، ازمردم ایران سلب شده است، اما ازآنجائی دستگاه خودکامه ولایت فقیه به درجه ای ازفساد وافسارگسیختگی رسیده است که حتی حق انتخاب بین بد وبدتربرای مردم ایران را نمیتواند تحمل کند، درصدد است که بساط همین انتخابات ناقص وغیردمکراتیک را برچیند، گوئی که هرچه بیشترو بیشترتنگ کردن صافی شورای نگهبان و تسری دادن اختیارات اش برای رد صلاحیت نمایندگان حتی به بعد از انتخاب شدن نیز کافی نبوده است که درنظردارندبا یک نقشه حساب شده اصولاً بنیان همین”انتخابات” بین خودی ها را ریشه کن سازند و حکومتی از نوع حکومت داعش وطالبان درایران مستقرسازند. تباهی حکومت ولایت فقیه به جائی رسیده است که حتی پذیرش جناح های درون جمهوری اسلامی و شخصی مانند حسن روحانی را نیزبرنمی تابد و همه باید در ولایت فقیه ذوب شوند!

پلیدترین جناح ذوب شده درولایت فقیه،جناحی که درآزادی کشی وآدمکشی وغارتگری گوی سبقت را ازسایرجناح های جمهوری اسلامی ربوده است، برای یکدست کردن حاکمیت جهل وتباهی، تمامی امکانات ولایت فقیه را به کار گرفته اند تا رئیسی جلاد را به مقام ریاست جمهوری و احتمالاً رهبری آینده حکومت اسلامی بالا بیاورند. ازاشارات خامنه ای درصحبت های اخیراوگرفته، تا حمایت علنی فرماندهان سپاه وبسیج،روحانیون شورای نگهبان،شبکه امامان جمعه، مدرسین حوزه علمیه قم، صدا وسیما و مطبوعات ودههاسایت خبری و دروغ پراکنی همه به کارافتاده اند تا لباس ریاست جمهوری را برتن جلادی کنند که تا دوماه قبل بجزخانواده های قربانیان کشتار۶۷ وپاره ای ازگروههای سیاسی وحقوق بشری ایران کسی اورا نمی شناخت. جلادی که به زور وضرب تبلیغات بلندگوهای ولایت فقیه، یک شبه به چهره ای برای احرازمقام ریاست جمهوری تبدیل شده است!

اگرچه خامنه ای برای عوامفریبی تاکنون چندین بارگفته است که دراین انتخابات ازشخص خاصی حمایت نمیکند ولی تمام شواهد ونشانه ها حاکی ازاین است که بازوهای اجرائی او برای دخالت دراین انتخابات به حرکت درآمده اند تا اگر بتوانند رئیسی جلاد رااز صندوق بیرون آورند همانطوریکه که درسال ۸۸ احمدی نژاد را بیرون آوردند. میگویم اگربتوانند چرا که دراین میان نقش مردم و حضورگسترده آنان در صحنه است که میتواند نقشه خامنه ای وذوب شدگان درولایت اش را نقش برآب نماید وبازوهای قدرت اورا ناتوان سازد. صف آرائی تام وتمام نیروهای وابسته به بیت رهبری در پشت سرآخوندی که بلحاط کارائی وسابقه مدیریت کشوری او، درحد یک قاضی جنایتکار دادگاه انقلاب اسلامی است ، حکایت ازاین میکند که این انتخابات با انتخابات های قبلی درجمهوری اسلامی متفاوت است،انتخابی است برای بعد ازمرگ خامنه ای، مرگی که احتمال دارد قبل ازچهارسال آینده اتفاق افتد ودرآن صورت وجود رئیسی باسابقه ای درخشان درآدمکشی درمقام ریاست جمهوری، بهترین شخصیت مطلوب سپاه وبسیج و جناح های اصولگرا و مداحان وامامان جمعه وتمام گروهها ودستجات انگل وضدمردمی است که حیات شان به حیات دستگاه ولایت فقیه پیوند خورده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هم اکنون حضورخود را عرصه های اقتصادو سیاست وتجارت وفرهنگ تثبیت کرده است، به هنگام مرگ رهبرمیخواهد کسی درمقام ریاست جمهوری قرارداشته باشد که ازیکطرف مطیع ودست پرورده و بی اطلاع ازامرکشورداری، وازطرف دیگربا سابقه ای طولانی درشرارت وجنایتکاری، که بتواند به عنوان مهره ای بی اراده درخدمت منافع درازمدت سپاه و نیروهای امنیتی، از صدور فرمان قتل عام مخالفان و ایجاد فضای رعب ووحشت درایران تردیدی به دل راه ندهد. بنابراین نخستین گام برای پیاده کردن پروژه جانشین سازی خامنه ای انتخابات پیش رواست. اطاق فکربیت رهبری و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی پیرامون او، چنین تشخیص داده اند که برای پیش گیری از هر تنش احتمالی به هنگام انتقال قدرت به رهبرجدید پس ازمرگ خامنه ای، نمیتوان ریسک کرد و انتخاب رئیسی جلاد به عنوان کاندیدای صددرصد مورد اعتماد خود بدین منظوردردستور کار کودتاگران قرار گرفته است.

حال دراینجا این سئوال پیش میاید که اگرتصمیم واراده خامنه ای و سپاه وقوه قضائیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و تمامی بازوهای اقتدار ولایت فقیه براین است که رئیسی برمسند ریاست جمهوری تکیه زند، چه چیزی مانع عملی شدن نقشه آنان میگردد؟ جواب روشن است حضورگسترده مردم درصحنه و بالا بردن میزان مشارکت درانتخابات.ازاین طریق است که میتوان تقلب و مهندسی سپاه را دشوارنمود و هم اینکه این انتخابات را به رفراندمی علیه نظام ولایت فقیه و کاندیدای مطلوب اویعنی رئیسی جلاد تبدیل نمود. ناگفته نماند که شرکت دراین انتخابات به معنی مشروعیت بخشیدن به خامنه ای وجمهوری اسلامی نیست بلکه برعکس مشروعیت زدائی از نظام اسارت آور ولایت فقیه وشخص خامنه ای وکاندیدای مطلوب اواست، وهمچنین یک پیروزی بزرگ است برای جامعه مدنی ایران که ازهرروزنه کوچکی وهرامکانی برای گذارخشونت پرهیزاز جمهوی اسلامی به یک جمهوری عرفی ومبتی برحقوق بشراست استفاده مینماید.

حرف آخر و در یک کلام: شکست خامنه ای و کودتای انتخاباتی سپاه ونیروهای ذوب شده درولایت فقیه دراین انتخابات، رفراندم ویک نه بزرگ است به حکومت ولایت فقیه، شخص خامنه ای و تمامی وابستگان و نیروهای تحت فرمان او. وپیروزی بزرگی است برای جامعه مدنی و مردمم شریف ایران که درجستجوی آزادی و عدالت اجتماعی برای به نمایش درآوردن قدرت خویش ازهرفرصتی استفاده میکنند تا سرانجام هیولای هفت سرولایت فقیه را به زانودرآورند.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید