نتایجی که میشود از تحرکات اخیر گرفت

یکشنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

از همین تحرکات مختصری که درین چند روز رخ داد، چند نتیجه می توان گرفت:

– نخست، ما به کسانی برای هدایت عامه نیاز داریم که در تمنای قدرت نبوده و منحصرا بخواهند برای ملت و مملکت کار و دلسوزی کنند. این جماعتی که تقی به توقی می خورد، دستپاچه می شوند که مبادا سرشان بی کلاه بماند و از یک طرف قربان صدقه ی ملت می روند و از سوی دیگر می نشینند روبروی دوربین های مدیاهای مختلف، یکدیگر را تخریب می کنند، سم تحرکاتند نه امدادگرش!

-اگر برای هر حرکتی بخواهیم فکر و برنامه ریزی کنیم، باید با لحاظ شرائط فعلی جامعه ی ایران باشد. هر گونه هدایت و جریان سازی، بدقت باید آمال و اهداف این مردم را دنبال کند، نه آمال و آرزوهای ما را! نباید بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای یک جامعه جریان سازی کرد، چون فراگیر و موثر نخواهد شد و نهایتا فقط پرت سرمایه ی اعتراضی خواهد بود، بدون کمترین بازدهی!

– رسانه های فارسی زبان، بیش از جریان سازی ، باید به واقعیت امور بپردازند. برای جذب مخاطب یا دنبال کردن و حمایت از یک جریان فکری، افکار عمومی را بازی ندهند!

– اتحاد ، اتحاد و اتحاد!

این نقدهای کینه توزانه را که من خوبم و تو بدی، باید کنار گذاشت. به هیچ روی نباید فضا را دو قطبی کرد! این قدر چپ و راست گفتن ، برانداز و اصلاح طلب گفتن، این که برای فردای پیروزی، خط و نشان انتقام جوئی کشیدن، همه و همه اشتباه است.

این نقدهای آمیخته با اهانت و کینه توزی، به رای دهنده ای که برای هر گونه خیزش فراگیر ، محتاجش هستید ، بیشتر یک ساده لوحی است.

ملت به حد کفایت دچار گسل و از هم گسیختگی است، واقعا برای من مبهم است که این بی خردی از کجا آب می خورد، که عده ای بی محابا و با افراط، نفرت و کینه توزی را در جمعیت، تزریق می کنند!

– این یکی نظر من است و نمی دانم چقدر موافق یا مخالف دارد. به گمان من، جریانات اعتراضی را نباید به طرف هیچ یک از عناصر داخل حکومت ، هدایت کرد. درین چهل سال، تمام جریانات داخل حکومت، در برهه ای در قدرت بوده و میدان عمل داشتند! آنچه ما شاهدش بودیم، هیچ یک توانمندی لازم برای سامان دادن مشکلات این کشور را ندارند.
پس هدایت هر گونه خیزشی در حال و آینده ی این کشور به سمت هر یک از آنها موضوعیت ندارد . اشتباه محض است که علیه یکی از آنها و بر له دیگری اقدام شود. کل مجموعه فشل و بدون کارائی لازم برای هدایت این کشتی شکسته در امواج طوفانی پیش روست.

از: فیس بوک نویسنده


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.