اختصاصی آواتودی :قتل فجیع فعال بختیاری توسط اطلاعات

دوشنبه, ۱۳ام اسفند, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

آواتودی

کاوە (جمشید) لیموچی فرزند جهانگیرخان یکی از کادرهای فعال کانون فرهنگی لرهای بختیاری در خوزستان و اصفهان بود کە در فعالیتهای فرهنگی شرکت می کرد. کاوە لیموچی  پیشتر بە اتهام فعالیتهای قومی (فرهنگی) توسط اطلاعات مسجد سلیمان دستگیر شدە بود. لیموچی ماە گذشتە توسط ماموران اطلاعات در اصفهان دستگیر پس از شکنجە های زیاد بە قتل رسیدە و سپس جسدش را اوایل اسفند ٩٧ در پارک صفە اصفهان رها کردند.

اطلاعات اصفهان خانوادە کاوە لیموچی را تهدید کردەاند کە حق هیچگونە خبررسانی دربارە این جنایت را ندارند.

طبق گزارش رسیدە بە آواتودی، اطلاعات اصفهان اجازە ندادە کە جسد مقتول کاوە لیموچی بە پزشکی قانونی و حتی مردەشورخانە منتقل شود تا مبادا آثار شکنجە بر روی بدن قربانی رسانەای شود. تحقیقات آواتودی نشان میدهد کاوە ( جمشید) لیموچی هیچگونە جرمی مرتکب نشدە و تنها در فعالیتهایی چون شاهنامە خوانی و مراسم هفتم آبان در پاسارگاد شرکت داشتە و پیشتر نسبت بە توهین رسمی صداوسیما در سریال ”سرزمین کهن” با بودجە سپاه کە هدف آن توهین بە بزرگان بختیاری بودە، اعتراض کردە بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.