بیکاری ۳۰ درصدی کارگران مسافرخانه‌ها و مهمان‌پذیران فارس/ خسارت ۳۲ میلیارد تومانی کرونا به مهمان‌پذیران استان

سه شنبه, ۲۸ام بهمن, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

بیکاری 30 درصدی کارگران مسافرخانه‌ها و مهمان‌پذیران فارس/خسارت ۳۲ میلیارد تومانی کرونا به مهمان‌پذیران استان

صنعت گردشــگرى در یک سال اخیر روزگارى را تجربه مى‌کند که شــاید در طول عمر خود چنین رخدادى را به خود ندیده است، به طوری که در چندماه گذشته صاحبان مشاغل گردشــگرى به ویژه در استان فارس حدود ۳۲ میلیارد تومان متضرر شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در اســتان فارس نزدیک بــه ۱۳۷ مهمان‌پذیر و مســافرخانه، عضو اتحادیه مهمان‌پذیــران فارس وجود دارد که در کنار هتل‌ها، مســئول خدمت‌رســانى به مسافران و گردشــگران هستند؛ اما با شــیوع کرونا و کاهش مسافرت و ممنوعیت‌هــا و محدودیت‌هــاى ناشــى از آن، مى‌تــوان گفت که این واحدها دچار تعطیلى تحمیلى شــدند و بازار کســب و کارشان دچار رکود شدیدى شد.

نکته قابل تأمل اینجاست که تعطیلى مهمان‌پذیرها فقط به معناى از دست دادن درآمد روزانه نیست، بلکه با توجه به تداوم هزینه‌هاى جارى مانند حقوق پرســنل، هزینه نگهدارى ســاختمان، هزینه‌هــاى مربــوط به ســوخت و انــرژى و دیگر خدمات شهرى؛ این صنف دچار خسارات مازاد شد.

عدم همکاری بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات 

آن طــور کــه فرهادى، رئیــس اتحادیه مســافرخانه‌داران و مهمان‌پذیــران فــارس مى‌گویــد: هرچند که بانک‌هاى دیگر اســتان‌ها در پرداخت تســهیلات به واحدهاى آســیب دیده از کرونا همکارى‌هــاى لازم را با افراد انجام مى‌دهند، اما متاسفانه این اتفاق در استان فارس رخ نداده اســت.

وى با اشاره به اینکه در شرایط فعلى مسافرخانه‌ها و مهمان‌پذیران اســتان به هیچ وجه از وضــع مطلوبى برخوردار نیستند، مى گوید: تعدادى از مسافرخانه‌ها و مهمان‌پذیران اســتان بعد از شیوع کرونا تاکنون دست از فعالیت کشیده‌اند و این در حالى اســت که مسافرخانه ها و مهمان‌پذیران فعــال اســتان هم در شــرایط فعلى با ۲۰ الــى ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت مى کنند.

هدایــت االله فرهــادى در گفت و گو با  ایلنا با اشــاره به اینکه در حال حاضر کمتر کســى از مسافرخانه و مهمان‌پذیر در ســطح استان استقبال مى‌کند، مى افزاید: مشــکلات اقتصــادى و عــدم همخوانــى دخــل و خرج، ســبب شده تا بیشــتر مســافرخانه داران و همکاران ما در مهمانپذیران، واحدهایشــان را براى فروش بگذارند.

وى در ادامه مى گوید: همه همکاران ما  تلاش‌مان را براى عدم تعدیــل نیرو به کار گرفته‌ایم اما متاســفانه بعد از شــیوع کرونــا، حدود ۳۰ درصد از کارگــران و نیروهاى این اماکن بیکار شده اند.

2

رئیــس اتحادیــه مســافرخانه داران و مهمان‌پذیران فــارس مــى افزاید: در شــرایط فعلى مســافرخانه داران و مهمان‌پذیــران در تأمیــن هزینــه جارى و روزمــره خود با مشــکل مواجه هســتند، بطورى که در حال حاضر هزینه جارى این واحدها تامین نمى شــود.

فرهــادى در ادامه با بیــان اینکه بســیارى از مســافرخانه‌داران و مهمان‌پذیران بــراى ادامــه فعالیــت فعــلا از جیــب خــرج مــى کنند، مــى گویــد: نباید فراموش کــرد که فعالیت ایــن صنف با کمتــر از ۵۰ درصد ظرفیت، بیانگر زیان و آســیب فراوان در این بخش اســت.

رئیــس اتحادیه مســافرخانه‌داران و مهمان‌پذیران فارس در ادامه با اشــاره به اینکه متاســفانه دولــت هیــچ حمایتــى از این قشــر انجــام نـمی‌دهد، ادامه مى دهــد: اگرچه دولت اعلام کرد که از فعالان این بخش حمایت مى‌کنیم اما این اتفاق در عمل رخ نداد.

خسـارت ۳۲ میلیـارد تومانـى کرونـا بـه مهمانپذیران استان

وى با اشاره به اینکه سنگ‌اندازى بانک هادر پرداخت تسهیلات باعث شده تا بسیارى از افراد و مسافرخانه داران استان قید دریافت وام را بزنند، مى گوید: متاسفانه شیوع کرونا باعث شده تا مهمان پذیران و مسافرخانه داران استان فارس ۳۲ میلیارد تومان متضرر شوند.

فرهادى با اشاره به اینکه بانک‌هاى استان در پرداخت تسهیلات ایرادات غیر منطقــى و غیــر قانونى از فعالان صنف مســافرخانه داران و مهمانپذیــران مى گیرند، مى گوید: مقرر شــده بود که دولت بــه هر واحد اقامتــى مبلغى بالغ بــر ۷۰ الى ۲۲۰ میلیون تسهیلات پرداخت کنند که سنگ اندازى بانک ها باعــث شــد تا این اتفــاق در عمل رخ ندهد و بســیارى از واحدها نتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

رئیس اتحادیه مسافرخانه‌داران و مهمان‌پذیران فارس در ادامه با اشــاره به اینکه شواهد بیانگر این موضوع است که مســافرخانه‌داران به دلیل وضع اقتصادى بد مردم نمى‌توانند براى نوروز امســال هم حســابى باز کنند، مى گوید: زمانى که مردم از وضع اقتصادى مناسبى برخوردار نیستند ترجیح مى دهند که سفر را از اولویت برنامه هایشان حذف کنند.

فرهادى با اشــاره به اینکه بســیارى از مســافرخانه داران و مهمان پذیران به دلیل مقرون به صرفه نبودن، در واحدهایشان را بســته‌اند؛ مى‌گوید: در حال حاضر حدود ۱۳۷ مهمانپذیر در استان وجود دارد که ۱۲۰ واحد از این صنف، در شهر شیراز مستقر است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.