خبرهای رسیده از زاهدان

یکشنبه, 10ام مهر, 1401
اندازه قلم متن

۱-تعداد کشتہ ھا ۷۳ نفر است تا دیشب و فقط زاھدان۰ تعداد زخمی ھا صدھا نفرند و بیمارستانھا کمبود خون دارند۰
۲-بہ خانوادہ ھای کشتہ شدگان فشار آوردہ اند کہ اجساد را در زاھدان دفن نکنید بلکہ خارج از شھر و در دھاتھای مختلف۰ رژیم می ترسد کہ اگر ۷۲ جسد را یکجا دفن کنند این بخودی خود تبدیل بہ یک تظاھرات بزرگ خواھد شد۰

۳-دیشب اطلاعاتی ھا رفتند منزل مولوی عبدالحمید و فشار آوردند کہ وی در تلویزیون ظاھر شدہ و مردم را تشویق بہ آرامش کنند۰ مردمی کہ کنار وی بودہ اند گفتہ اند کہ اگر شما اینکارو انجام بدید دیگر ما کاری بشما نداریم۰ اطلاعاتی ھا بدون نتیجہ منزل مولوی را ترک کردہ اند۰

۴- جو زاھدان کاملا امنیتی است۰ ھمگی مغازہ ھا بستہ شدہ اند۰ اما اطراف زاھدان شلوغ است مثل شیرآباد دوروبر مسجد مکی جام جم کریم آباد۰ ھمگی مدارس تعطیل ھستند در زاھدان۔۰

۵- لباس شخصی ھا مغازہ ھای بلوچ ھا را از جملہ در چھارراہ رسولی آتش زدہ اند و بہ آتش نشانی ھم اجازہ ندادہ اند کہ آتش را خاموش کنند۰ بعد کہ مغازہ ھا و اموال مردم سوختہ با فشار مردم بہ شھردار مجبور شدند ماشین آتشنشانی را بفرستند بہ عنوان نوشدارو بعد از مرگ سھراب۰

۶- فعلا فقط در ۴ شھر بلوچستان اعتراضات ھست امروز۰ زاھدان، مہ گس، پھرہ و چھبار۰ تظاھرات و اعتراضات در پھرہ شدید ھستند۰

این خبرھا را بشکل گزارش در آرید و در رصد پخش کنید۰ منبع مطمئن است


اسامی کشته شدگان؛ در #زاهدان

۱: حمزه نارویی فرزند محمد
۲: عبدالرحمن بلوچی خواه فرزند شاهی
۳: محمد امین گمشادزهی فرزند عبدالحمید
۴: محمد رضا ادیب توتازهی فرزند سید محمد
۵: محمد براهویی
۶: امین الله قلجایی
۷: عمران شه بخش فرزند عبدالقیوم
۸:یاسر شه بخش فرزند

۹: اقبال شهنوازی
۱۰: ابوبکر فرزند شکور
۱۱: جلیل محمد زهی فرزند رحمن
۱۲: حمید عیسی زهی
۱۳: نعمت الله کبدانی
۱۴: حمید نارویی فرزند محمد علی
۱۵: صمد شاهوزهی فرزند شیر علی
۱۶: محمد صدیق نارویی فرزند سراج الدین
۱۷: لال محمد عالی زهی فرزند ظریف
۱۸: حمزه نارویی

۱۹؛ ابوبکر علی زهی
۲۰: عمر شهنوازی فرزند محمد شریف
۲۱:  عبدالغفور نور براهویی
۲۲: حمید نارویی
۲۳: فرزاد شه بخش
۲۴: محمد قلجه ای
۲۵: محمد ریگی
۲۶: امیر حمزه شهنوازی
۲۷: لال محمد آنشینی
۲۸: بلال آنشینی
۲۹: صلاح الدین گمشادزهی فرزند حاجی نعمت الله
۳۰: ابراهیم گرگیج

۳۱: احمد شه بخش
۳۲: محمد اقبال شهنوازی
۳۳:  احمد سرگلزایی
۳۴: محمد فاروق رخش
۳۵: منصور رخشانی
۳۶: لال محمد آنشینی
۳۷: عبدالملک شه بخش
۳۸:  عمر شهنوازی
۳۹: علی اکبر حلقه بگوش
۴۰: یونس نارویی
۴۱: جلیل رخشانی
۴۲: محمد علی گمشادزهی ۱۸ ساله.

مجموعه شهیدان بیش از ١٠٠ نفر است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.