بایگانی کلیدواژه یک زندانی در تبریز اعدام شد و 14 زندانی در رجایی شهر برای اعدام به انفرادی منتقل شدند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید