نامه سرگشاده بیش از ۱۷۰ هوادار عرفان حلقه در مورد پخش مستند اخیر

شنبه, 28ام اسفند, 1395
اندازه قلم متن

بیش از ۱۷۰ شهروند هوادار عرفان حلقه در نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولین کشور با تاکید بر درخواست «اعاده ی حیثیت» خود به عدم پیگیری و تهدید دادگاه فرهنگ و رسانه اشاره کردند و از مسئولین خواستند عدالت و برابری را برقرار کنند. چندی قبل، تعدادی از اعضای عرفان حلقه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه، از سازمان صدا و سیما به دلیل پخش مستند «حلقه شیطان» تحت عنوان نشر اکاذیب شکایت کردند. اما دادیار شعبه مربوط با تهدید شکایت کنندگان روزافزون، از آنها خواست دیگر به دادگاه مراجعه نکنند در غیر این صورت عواقب کارشان را خواهند دید.

متن کامل این نامه و اسامی امضا کننده آن را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“ﺑﻧﺎم ﺧداوﻧد رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم

ﺑﺎ ﻋرض ﺳﻼم، ادب و اﺣﺗرام ﺧدﻣت ﻣﺳﺋوﻟﯾن، ﻣدﯾران و ﻧﺎظﻣﺎن

اﯾﻧﺟﺎﻧﺑﺎن ﺟﻣﻌﯽ از ﻣﺣﻘﻘﯾق و ﭘژوھﺷﮕران و ﺷﺎﮔردان اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ طﺎھری ھﺳﺗﯾم ﮐه ﺑﺎرھﺎ ﺑرای اﻋﺗراض ﺑه ﺣﮑم ھﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧه و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺳوء و ﻗﺿﺎوت ھﺎی ﺑدور از ﺣﻘﯾﻘت، ﺑه ھﻣه ی ﻣﺳﺋوﻟﯾن، ﻣدﯾران و ﻧﺎظﻣﺎن ﻣراﺟﻌه ﮐردﯾم و ﺑرای آﻧﮑه ﺧود را از ﮔﻧﺎھﺎن ﻧﮑرده ﺗﺑرﺋه ﮐﻧﯾم، ﺑﺎرھﺎی ﺑﺎر ﺑه دﻓﺎﺗر و ﻣراﮐز و ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺳﺋوﻟﯾن رﻓﺗه ﺗﺎ اﺣﻘﺎق ﺣق ﮐﻧﯾم. اﻣﺎ در اﯾن رﻓت و آﻣد ھﺎ و ﺣرف و ﺣدﯾث ھﺎ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺷش ﺳﺎﻟﯽ ﮐه از ﻋﻣر استاد طاهری ﮔذﺷت ﻧه ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ از ﻣوﺿﻊ ﺗﮭﻣت و اﻓﺗراھﺎ ﮐم ﻧﺷد، ﮐه ﺑﺎز ﺑودن ﭘروﻧده اﯾﯽ ﮐه ﺣﮑم ﺑراﺋت ﺑر ﺗﻣﺎم ﺗﮭﻣت ھﺎ و اﻓﺗراھﺎ ﺧورده ﺷده ﺑود، ﻧﺷﺎن از ﯾﮏ ھدف ﻣﻐرض ھدﻓﻣﻧد داﺷت ﮐه ﺟز ﺗﺧرﯾب اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ طﺎھری و خاﻧواده ی ﮔراﻣﯽ اﯾﺷﺎن، اﮐﻧون ﺷﺎﮔردان اﯾن ﻣﺟﻣوﻋه ی ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻣورد ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗه و ﺗﯾرھﺎی ﺗﮭﻣت ﺑه ﺳﻣت آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺳرازﯾر ﺷد. ﭼراﮐه در طﯽ ھﻔﺗه ھﺎی ﮔذﺷﺗه ﺑرﻧﺎﻣه اﯾﯽ ﻣﺳﺗﻧدﮔوﻧه اﻣﺎ ﺑﺎ ھداﯾت ﺑﺎزﯾﮕر، ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﺑه ﻗول ﺧودﺷﺎن ﻧﻘل ﻗول ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐه ﺳراﺳر ﮐذب و دروغ و ﻓرﯾب اﺳت و رﺳﺎﻧه اﯾﯽ ﮐه ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻏرض ورزی در ﺧدﻣت ﻣردم و ﻣﻠت ﺑﺎﺷد، ﭘﺷت ﺑر آن ھﺎ ﮐرده و ﺗﺎزﯾﺎﻧه ﺑرﮔرده ی رﺳﺎﻧه ﮐوﺑﯾده و ﻓﻘط ﻣﻘﺎﺻد ﻋده اﯾﯽ ﻣﻧﻔﻌت طﻠب را ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺎ ﺷﺎﮔردان اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ طﺎھری ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣق ﺧودﻣﺎن و اﻋﺎده ی ﺣﯾﺛﯾﺗﻣﺎن، ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت، نمی دانیم به کدام مرجعی مراجعه کنیم تا ﺑﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ را ﺑدھد و اﻧﺟﺎم وظﯾﻔه ﮐﻧد و ﺣﻘﻣﺎن را ادا ﮐﻧد.

ما ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﺧود ﺑه دادﮔﺎه ﻓرھﻧﮓ و رﺳﺎﻧه رﻓﺗﯾم اﻣﺎ …

دادﯾﺎر ﺷﻌﺑه ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺷﺎﮔردان ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘه و ﻓرادرﻣﺎﻧﮕران از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑه دادﮔﺎه ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﻧد و ﺑداﻧﻧد ﮐه ﻋﺎﻗﺑت ﭘﯾﮕﯾری ھﺎﯾﺷﺎن را ﺧواھﻧد دﯾد.

آﻗﺎی دادﯾﺎر ﻣﺣﺗرم ﺻدای ﻣن ﺑﺎﯾد از اﯾن دادﮔﺎه ﺑه ﮐﺟﺎ ﺑرﺳد؟ اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋداﻟت اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎل ﻧو ﺷده و ﺷﺎﯾد ﺑه اﯾن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐه ﺑﺎ ﺗﻌطﯾل ﺷدن دادﮔﺎه دﯾﮕر ﺑرای اﻋﺎده ی ﺣﯾﺛﯾت و ﺧواﺳﺗﺎر ﺣﻘﻣﺎن ﺑه دادﮔﺎه ﻧﺧواھﯾم آﻣد… اﻣﺎ ﻣﮕر ﭼﺎره اﯾﯽ ﺑه ﺟز آﻣدن و ﺷﮑﺎﯾت ﮐردن و اﻋﺗراض ﺑه ﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ را دارﯾم؟

ﻣﺎﻧده ایم ﮐه آﯾﺎ ﺧداوﻧد ھم ﺑﻧدﮔﺎﻧش را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد؟ و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﺑﻌد از ﻣراﺟﻌه ﺑه ھﻣه ی ﻣﺳﺋوﻟﯾن و ﻣﻘﺎﻣﺎت و دادﮔﺎه ھﺎ، دﯾﮕر ﺑه ﭼه ﮐﺳﯽ ﻣراﺟﻌه ﮐﻧﯾم و ﭼﮕوﻧه ﺻداﯾﻣﺎن را ﺑرای ﺣق طﻠﺑﯽ ھﺎﯾﻣﺎن ﺑه ﮔوش ﺑرﺳﺎﻧﯾم…

اﯾﻧﺟﺎﻧﺑﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﺧود را ھر روز ﺑه رﺳﺎﻧه اﯾﯽ ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ ﺻداﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد … ﺗﺎ اﮔر ﮔوﺷﯽ ﺑرای ﺷﻧﯾدن ھﺳت از اﯾن رﺳﺎﻧه ھﺎ ﺑﺷﻧود. دﯾﮕر ﭼﺎره اﯾﯽ ﺟز اﯾن راه ﮐه ﺑه ﻣذاق ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎﻓﻊ طﻠﺑﺎن ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد، ﻧداﺷﺗﯾم… ﻣﺎ ھﻣه ی راه ھﺎ را آﻣدﯾم وﻟﯽ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻣﺎ را ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾر ھﻣراھﯽ ﻧﮑرد. ﻣﺎ ﺟﻣﻌﯽ از ﺻﻠﺢ طﻠﺑﺎن ﻣﮑﺗب ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐه ھرﮔز از ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑه ﻏﯾر از ﺑرﻗراری ﻋداﻟت و ﺑراﺑری ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری درﺧواﺳت ﻧداﺷﺗه و ھﻣﯾﺷه ﻋﻧوان ﮐرده اﯾم ﺑرای ﺧدﻣﺗﮕزاری ﺑه ﮐﺷور اﯾراﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎن آﻣﺎده اﯾم. ﺑدون ھﯾﭻ ﭼﺷﻣداﺷت و ﺗوﻗﻌﯽ از ھﯾﭻ ﻣﺳﺋول و ﻣﻘﺎﻣﯽ…

ﺑﺎ آرزوی ﺗوﻓﯾق اﻟﮭﯽ
ﺟﻣﻌﯽ از ﭘژوھﺷﮕران و ﻣﺣﻘﻘﺎن و ﻓرادرﻣﺎﻧﮕران ﻣﮑﺗب اﯾراﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻋرﻓﺎن ﺣﻠﻘه

ﻓراﻧﮏ ﻣوﻣن زاده اﻓﺷﺎری –ﻣرﯾم ﻓﻘﮭﯽ – ﻧﺎزﻧﯾن ﺷﯾر آﻗﺎﯾﯽ –ﻣﺗﯾن ﻋﺎدﻟﯽ–ژاله افشار – اﺣﺳﺎن ﺣدادی – ﻧﮕﺎر رﺳﺗﮕﺎر – ﻣرﯾم اﻟﺳﺎدات ﻓروﺗن – ﺳﺑو ﺟودﮐﯽ –ﺳﺎرا ﻓرزاﻧه – ﻣﻧﺻوریادگاری – ﻋﺑﺎس ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺧواه – ﻓﺧر اﻟﻧﺳﺎ ﻣﺣﻣدی – ﺑﮭﻧﺎم ﻣﻧﺻور ﯾﺎر –اﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺧﻠﯾﻠﯽ- ﻓﺎطﻣه فتح علی بختیاری– زھرا ﻋرﯾﺿﯽ – ﺳﻌﯾد ﮔودرزی – اﻟﮭﺎم ھداﯾﺗﯽ – ﺑﮭﺎره رادﮐﯾﺎﻧﭘور – ﻣژده درخشان– ﻣﮭزاد ﺧﺳرواﻧﯽ وﻓﺎ – ﻧﯾره ﺟﻌﻔری – ﻣرﯾم ﻓردوس آرا – ﻧﻔﯾﺳه ﻣﮑﺗوﺑﯾﺎن – ﻣﺣﺳن ﺑدﯾﮭﯽ – زھرا ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ – داوود ﻣﺣﻣدی ﭘور – روﯾﺎ ارﺑﺎب – ﻓﯾروزه ﯾﻌﻘوب رازﻟﯾﻘﯽ – اﻣﯾر ﻧﺻری – ﻋﻠﯽ اﻧﮭﺎری –ﮐﯾﺎرﻣﯾن ﻣﺣﻣدﻧژاد ﺻدﯾﻘه اﺑراھﯾﻣﯽ – ﺳﮭﯾﻼ ﺣﯾدری –اﻟﮭه ﮐرﯾم ﻧژاد – ﭘرﯾﺳﺎ ﺑﺎم اﻓﮑن – ﺣدﯾث دﺳﺗﺟردی – اﻓﺳون اﺳﻼﻣﯽ – ﺳﻣﯾرا اﺳدی – ﺑﯾوک اﺑراھﯾﻣﯽ ﺳﻌﯾدی – ﺳﺎرا اﻣﯾر ﺳﺟﺎدی – رﻗﯾه کرمی – اﺣﺗرام ھداوﻧد – ﺑﮭﺎرک آذرﻧﯾﺎ – آﻣﻧه ﺣﮑﻣت ﻣرام – رھﺎ داوودﯾﺎن –حدیث ﺷﮭروزی- ﻣﻠﯾﮑﺎ کاوندی– ﻋﻠﯽ ﻣوﻻﯾﯽ – ﻓﺎطﻣه ﺳﺎدات ﻋزﯾزی – ﻣﺳﻌود رﺿﺎﯾﯽ – ﺳﻣﯾرا ﺣﯾدری – ﺷﺎه نساء اسماعیلی – ﻣﺟﯾد ﺷﮑری – ﻓﺎطﻣه ﺧوﻧﺳﺎری – ﺳﯾده زھرا ﺣﻣﯾدی – ﻧﺎﺻر ﺑﮭراﻣﯽ –ﻣﮭﺗﺎب ﻋﻠﯾﭘور خمری– ﺳﻌﯾد اردﺷﯾر – ھﻧﮕﺎﻣه وطن ﭘور – ﻓرﻧﺎز ﻋﻠﯾزاده – اﯾﻣﺎن ﺳﻌﺎدت – ﻧﺻرت ﻣﺑﯾﻧﯽ – ﺑﮭروز ﺳﺑز ﻧﺟﺎﺗﯾﺎن – ﻓردﯾن روﺣﯽ دھﮑردی –ﺳﻌﯾد محمدی – اﮐرم دروﯾﺷﯽ – زھرا ﺳﺎدات اﺑراھﯾﻣﯽ – ﻣﯾﻧﺎ اﻣﯾر ﻣﻌزی –ﺑﮭﻧﺎم ﺳﺑز ﻧﺟﺎﺗﯾﺎن – اﻟﮭه ﮐرﯾﻣﯽ – ﺳﯾد ﻋﺑﺎس ﺣﺳﯾﻧﯽ – آذر ﺧﺳروی – ﺳروش ﺣﺎﺟﯽ رﺿﺎﯾﯽ- ﻋﺻﻣت کاوندی – ﻣﮭﻧﺎز ﺳرﭼﺷﻣه – ﻋﻠﯽ ﺑرﻣﮑﯽ – ﻧﯾوﺷﺎھژﺑر – ﺳوداﺑه روﺷن –ﻣﺣﻣد آﺑﺎرﯾﺎن– ﻣﺣﻣد ﻓروﺗن – اﻋظم ﻣﻘدم – ﻋﻠﯽ ﻓﺗﺎﺣﯽ – ﻣﮭﯾن ﻣﺣﻣودی – اﺑراھﯾم ﺳﻼﻣت – ﭘرﯾﺳﺎ ﻣﺣﻣد علی– ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺟﺎﻧﯽ – زھرا ﻣدرﺳﯽ زاده – ﺳﺣر ﺷﺎھوردی –دﻧﯾﺎ ﻗﺎدری – ﺳﺣر ﻋﮭدی – ﻣﮭﻧﺎز ﺟﺎﻧﻘرﺑﺎن اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ – ﻟﯾﻼ اﺷرﻓﯽ ﺑدﻟﺑو – وﺣﯾدابراهیم زاده – ﻧﺳرﯾن ﻗﯾﺻر – ﺣﺳن ﻋﮭدی –ﻓﯾروزه اﯾﻠﺧﺎن – زھرا ﺷﻔﯾﻌﯽ – ﺻدف ﻋﮭدی – ﺧﯾریﺳوراﻧﯽ – رﯾﺣﺎﻧه ﺗواﻧﺎ – ﺳﺎرا ﮐرﮐﯽ – ﺳﻌﯾد ﮐرﮐﯽ – ﺳﯾﻣﺎ ﻧﺟﺎﺗﯾﺎن – اﻓﺳون ﯾوﺳف زاده – ﻣﻌﺻوﻣه ﭘرﯾوژ- ﯾﻌﻘوب ﻟطﻔﯽ – ﭘروﯾن ﺗﻧﮭﺎ – ﻣﻌﺻوﻣه زﯾن ﺳﺎز- ﺑﮭﻧﺎز ﺟﺎوﯾد ﺳرﻧد – ﺷﯾرﯾن راه درﺧﺷﺎن – زھرا ﺳﻠطﺎﻧﯽ – ناهید ربانی – مرضیه هاشمی – صالحه بیگی – مهرنوش اسدی – آرتا اسدی – دریا طاهری – علی عالمی – فاطمه نجاری – علیرضا زینلی زاده – علی طیبی – مهدی سپهر – هما مرادی – رضا مرادی – محمود مرادی – فلورا اصفهانی – علیرضا منصوری – فاطمه میرزا علیلو – ناهید حسن زاده – ثریا عهدی – مریم سپهری – سولماز زین العابدینی رفیع – ایمان کاج – اکرم زمانی – حمید رضا رفعتی – رضا صبنوبری – مریم عسگری – بهنام محمدی – فاطمه اکرمی – علی محمدی – حسین محمدی – مهدی محمدی صنوبر قربانی – الناز زین العابدینی رفیع – فتانه سرخوش – صادق عباسی –بدری زرین احترام – فهیمه بیگلری – محمد اسماعیلی – جواد صادقی – مجید شاه علی – طیبه شاه علی – انسیه جلالیانی – ویدا علی محمدی – بهزاد انتظاری – نرگس ابهری جعفر آبادی – بهار منصوری -حسین فرهادی – شیما زندی فر – مهرنوش مهرپرور پونه مینوچهر – بهاره مینوچهر – فدرا رضایی – -علیرضا حبیب دلداری – زلیخا دلفی – ستاره میرزایی- عیسی صابری – آذر ذاکری – ثریا بهبودی – عادله رزم آور – فلورا یوسفی مقدم – سعید ملک زاده – شایسته توکلی –محمد رضا نصرتی – زهرا شریفی– نیلوفر نایب حسن – سیمین دخت رحمانی – مه لقا واحد دوست – مرجان دهینی – مهسا دهینی – معصومه پور علی – محمد علی زمانی – نیره زمانی – فاطمه احمدی – علی برزگر – شقایق احمدی – الهه ذوالفقاری – فاطمه توکلیان – شرمین یمنی – اکرم دوستی – فریبا محمدی – شهین محمدی – وحید پور طهماسب.”


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.