نصیحت مادرمان زمین به فرزندانش در ایران (بخش اول)

جمعه, 17ام دی, 1400
اندازه قلم متن

رادیو زمانه

بخش اول

کسی نمی تواند برای هستی دست بلند کند!

شما فرزندانم بدانید برای من مادرتان زمین هیچ چیز پنهان نمی ماند. دست هستی از هر دستی بلند تر و کوبنده تر است . اما شما عزیزانم فراموش کرده و می کنید که تکامل و چگونگی شکلگیری هستی بر روی کره زمین چند میلیارد سال طول کشیده است. از دل هستی چند میلیارد ساله مادرتان زمین هستی شما موجودات زنده گیاهی و جانوری بیرون آمده و چند صد میلیون ساله دامنه تکاملی دارد که این هستی شما در هر زمان زیر کنترل رهبری مادرتان زمین مراحل مختلف تکاملی را طی کرده و تا امروز به شما عزیزانم در ایران و منطقه خاورمیانه و جهان رسیده است .

اکبر دهقانی ناژوانی

طبیعت من مادرتان زنده و رشدیابنده است. در هر زمان من غذا، آب و هوا در اختیار شما موجودات زنده کره زمین، بخصوص شما انسانها گذاشته ام که این مواد غذایی و عناصر آبی و گازی در ساختار شما ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی نقش سازندگی و رهبری کنندگی داشته باشند. هر کدام از این عناصر ترکیبی که وارد بدن شما و جذب بدن شما می شوند خاصیت منحصر به فرد خود را دارند و در ساختار جزء به جزء بدن شما نقش سازنده و تعیین کننده و نقش رهبری دارند. آنها به پیروی از رهبری من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام بدن شما را از همه نظر می سازند و سامان می بخشند تا بدن شما رشد و تکامل داشته باشد و تابعی از رشد و تکامل مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش باشد، به عبارت دیگر همهٔ موجودات بی جان(عناصر گازی، مایع، جامد و ترکیبات شیمیایی) و موجودات زنده(گیاهی و جانوری) ، بخصوص شما انسانها به من کره زمین وصل و تابع من و شریک بوجود آمدن کنشها و واکنشها، اتفاقات و رخدادهای اجتماعی، محیط زیستی و طبیعت من هستید و تحت رهبری من مادرتان و نیروی جاذبه ام و قانون فیزیک قرار می گیرید.

در آن واحد که ما بر ارگانیسم شما رهبری داریم. اما بخش دیگری از این رهبری را من مادرتان زمین کنترل شده در اختیار خود شما موجودات زنده جانوری، بخصوص شما انسانها گذاشته ایم که هم ارگانیسم خودتان را از درون، یعنی ذهنی، روحی،عقلی، احساسی و جسمی تنظیم، کنترل و رهبری کنید و هم بتوانید از بیرون در رابطه با محیط زیست(طبیعی) و محیط اجتماعی خودتان را با شرایط و اوضاع این محیطها هماهنگ کنید تا ارگانیسم شما و محیط زیست و محیط اجتماعی همدیگر را در رابطه با هم تکمیل و رهبری و کنترل و تنظیم کنند. تا همگی شما عزیزانم یعنی تو انسان، اجتماع و محیط زیست در رابطه باهم روی هم تاثیرات متقابل گذاشته و همدیگر را در رابطه با هم رشد و تکامل بدهید تا رشد و تکامل شما با رشد و تکامل مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش هماهنگ شوند. هیچ کس و هیچ چیز به تنهایی نمی تواند تکامل داشته باشد، به عبارت دیگر ما همه در اندازه های مختلف اجزاء هستی هستیم و در رابطه با هم طبق قانون فیزیک رشد و تکامل داریم و روی همدیگر نیز رهبری متقابل همه جانبه داریم و روی هم در اندازه های مختلف تاثیرات متقابل می گذاریم، البته رهبران اصلی شما من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام و همچنین قانون فیزیک می باشیم، پس بنابراین اولا من زمین و نیروی جاذبه ام طبق قانون فیزیک در زمانهای مختلف رشدیابنده هستیم. دوم گیاهان و موجودات جانوری، بخصوص شما انسانها فردی و جمعی با محیط زیست در رابطه با هم رشدیابنده هستید و روی هم تاثیرات متقابل می گذارید. سوم همگی شما در رابطه با من زمین و نیروی جاذبه هستید و به من وابسته می باشید. چهارم گیاهان و جانوران و شما انسانها در جامعه بر اثر رشد و تکامل بر تعداد خود از نظر کمی و کیفی می افزایید و اجتماع و محیط زیست رشدیابنده را تغییر می دهید. پنجم شما انسانها فرزندانم باید بدانید که ساختن و یا خراب کردن یک نفر در جامعه چندان به چشم نمی آید. اما اگر خرابی های افراد جامعه، مثل زمان محمد رضا شاه زیاد تر از سازندگی آنها باشند، در نتیجه در جامعه و محیط زیست بحران رشدیابنده حاکم و فاجعه می آفریند‌. چرا؟ ، چون یک اجتماع بافت و ساختار گسترده و پیچیده رشدیابنده دارد، بخصوص بچه ها، نوجوانان و جوانان . افراد در رابطه با هم و در اصطکاک با هم همدیگر را در جهت مثبت و یا منفی رشد داده و تقویت و یا تضعیف می کنند. ششم باید شما فرزندانم بدانید که در بسیاری از موارد خراب کردن تخصص نمی خواهد. یک بُز گر تمام گله را گر می کند و یا افراد خرابکاری مثل جمهوری اسلامی هر چه بی سوادتر باشند مخرب تر هستند. اما درست کردن و سالم سازی کار سخت و پر هزینه‌ و کار هر کس نیست. هفتم افراد در اندازه های مختلف با محیط اجتماع و محیط زیست بده و بستان زیاد دو طرفه دارند و تاثیرات زیاد روی هم می گذارند. این یعنی رهبری های فردی و جمعی شما با اجتماع و محیط زیست در رابطه با هم و روی همدیگر تاثیرات متقابل رهبری کنندگی و رهبری شوندگی میگذارند که اگر درست و بجا باشند این رهبری ها تاثیرات مثبت و اگر درست و بجا نباشند این رهبری کنندگی و رهبری شوندگی منفی و متضاد و بر علیه هم رشد می کنند. رهبری شوندگی، یعنی فرد و افراد یاد می گیرند که چگونه با موضوعات برخورد کنند و کم کم در کار و رشته خود رهبر و استاد می شوند. رهبری کنندگی، یعنی فردی که رهبر شده است و اجتماع و محیط زیست را رهبری می کند، البته با تقسیم رهبری و تقسیم کار در هر رشته مربوطه در اجتماع و محیط زیست..

من مادرتان زمین این رهبری شوندگی و رهبری کنندگی را در طول تکامل چند میلیارد ساله در محیط زیست بوجود آورده ام تا آن را آماده کنم برای زیستن . پس از آن من مادرتان شما را در محیط زیست بوجود آوردم و پرورش دادم و این رهبری شوندگی و رهبری کنندگی را چند صد میلیون سال به مرور در ژن شما موجودات زنده، بخصوص شما انسانها نهادینه کردم و در نسلهای پی در پی شما رشد و تکامل داده ام و این توانایی را در شما بوجود آورده ام تا شما بتوانید کنترل شده در چهارچوب قانون رهبری مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش خودتان و اجتماع و محیط زیست را رهبری کنید.

این به این شکل خودش را بروز می دهد که شما در هر زمان با کمک همدیگر از ذهن، روح ، عقل، احساس و توانایی های جسمی خودتان که جزوی از تکامل من هستند استفاده کرده و موضوعات و واقعیات مختلف اجتماعی و محیط زیست را تجزیه و تحلیل می کنید تا شما فردی و جمعی در بر خورد با رخدادها و واقعیات محیط های اجتماعی و طبیعی بدانید کجاها از عقل و کجاها از احساس و کجاها از هر دو استفاده کنید تا عقل و احساس شما در برخورد با موضوعات و واقعیات محیط های اجتماعی و طبیعی درست بکار رفته و بر روی آنها تاثیرات درست و رشدیابنده بگذارند. این محیطهای اجتماعی و طبیعی هم رشدیابنده هستند و تاثیرات متقابل این محیطها بر روی عقل، احساس، ذهن، روح و جسم فردی و جمعی شما فرزندانم درست و رشدیابنده می باشند، در نتیجه شناختها و تجارب عقلی و احساسی که به دست می آورید رشدیابنده و مثبت هستند و به اندازه کافی پختگی، پیچیدگی پیدا کرده و با واقعیات محیط های اجتماعی و طبیعی سازگاری و هماهنگی پیدا کرده اند. اگر به این طریق عمل کرده باشید هم خودتان و هم محیطهای اجتماعی و طبیعی را در رابطه با هم درست رشد می دهید و هم در من مادرتان و نیروی جاذبه ام که بر شما رهبری دارم خرابی بوجود نمی آورید.

تمام این مواردی که برای شما فرزندانم شرح دادم خلاصه می شوند در علوم طبیعی و علوم اجتماعی و همچنین در زیر مجموعه های آنها و خودشان را به شکلهای مختلف در جامعه و محیط زیست نشان می دهند، اگر به همان شکلی که در بالا گفتم عمل کرده باشید همه چیز درست پیش می رود، در غیر این صورت همه چیز خراب می شوند، مثلا کس و کسانی مثل خمینی و مریدانش رهبری شوندگی و رهبری کنندگی ندارند، بلکه رهبری زدگی دارند، یعنی فقط برق توهم زای رهبری مذهبی هم خمینی را گرفته و هم مریدانش را و چیزی در حد یادگیری و یاد دادن برای آنها وجود ندارد. این مذهبی ها از نظر ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی آن قدر عقب و علیل هستند که رخدادها، واقعیات اجتماعی و محیط زیست را یا نمی فهمند و یا وارونه و مطابق ذهن علیل خود می فهمند، یعنی همه چیز برای آنها ذهنی پیش می رود، چون هیچ زمان عقل آنها و احساس آنها درست بکار نرفته، چرا؟ ، چون در زمان قدیم علمی به آن معنی نبوده که یاری دهنده عقل و احساس آنها باشد که تا در برخورد با موضوعات ، رخدادها و واقعیات اجتماعی و محیط زیستی آنها را یاری دهد. بد تر از همه در ذهن و روح آنها طی چندین قرن توهم، خیالپردازی، گرایشها و افکار کهنه قدیمی مدام تکرار می شده اند و جزو وجود آنها شده و قرنها سال به آنها عادت کرده اند. نمونه اش جمهوری اسلامی . برای افراد جمهوری اسلامی ذهن سالم، روح سالم، عقل سلیم، احساس سالم و جسم سالم وجود خارجی ندارند و همان کهنگی و منجلاب مذهبی بهترین چیز برای آنها می باشد. به همین نسبت از چیزهای نو که عقل سلیم و احساس سالم و روح و روان و ذهن را سالم و پاک کنند خیلی متنفر هستند، مثلا اقتصاد مال خر است. اما غارت و چپاول مردم و بی منطقی و بی قانونی از نظر دید آنها خیلی خوب است.

فرزندان عزیزم رهبریهای شما انسانها و رهبریهای محیط زیست و رهبری های محیط اجتماعی و رهبری های من مادرتان زمین و نیروی جاذبه ام باید در رابطه تنگاتنگ و هماهنگ با هم تکامل و رشدیابندگی داشته باشند و روی هم حساب شده تاثیرات متقابل بگذارند. اما نه به یک اندازه و مثل هم ، چون همه ما در یک سطح و در یک اندازه رشد کمی و کیفی نداریم. به همین نسبت رهبری شوندگی و رهبری کنندگی همه ما در یک سطح و یک اندازه رشد ندارند و در یک سطح عمل نمی کنند. از طرفی دیگر هر کدام از ما هم در سرنوشت خودمان شریک و تا حد توانایی های خودمان باید خودمان را از درون و بیرون رهبری کنیم، یعنی خودمان را از درون و همچنین خودمان را از بیرون در رابطه با محیط اجتماعی و محیط زیست رشد و تکامل بدهیم، پس بنابراین در اندازه های مختلف همه ما ها در هر زمان رهبری شونده و رهبری کننده هستیم و در سرنوشت خود نیز مسئول می باشیم. میزان گفتار و رفتار و عملکرد ما و نوع آنها نشان می دهند که چگونه رهبر شده ایم و چگونه می خواهیم رهبری بکنیم . اما رهبری شوندگی و رهبری کنندگی شما انسانها و محیط زیست در چهارچوبی باید باشند که رهبران اصلی، یعنی من زمین و نیروی جاذبه و قانون فیزیک تعیین می کنیم تا همه کارها بطور متوسط و معمول و در حد تعامل و تفاهم جلو بروند و جلوی افراط بیش از حد از یک طرف و جلوی بی تفاوتی بیش از حد از طرف دیگر گرفته شود. هر دوی اینها در هر زمینه ای اعمال شوند خطرناک هستند و همدیگر را تقویت می کنند.

به همین خاطر اگر روند رهبری شوندگی و رهبری کنندگی بالا با آگاهی درست و حساب شده پیش بروند. عقل و احساس شما فردی و جمعی با هم تعامل و تفاهم نسبی دارند و در ذهن و روح شما فرزندانم متضاد و دشمن هم رشد نمی کنند و در برخورد با واقعیات محیطهای اجتماعی و طبیعی خرابی به بار نمی آورند و متضاد با این محیط ها رشد نمی کنند و این محیط ها را هم با خودشان متضاد رشد نمی دهند. به همین خاطر فرد و افراد در زندگی شخصی و در جامعه گرفتار افراط و تفریط و یا بیخیالی بیش از حد نمی شوند و کمتر درجا می زنند و در طول تاریخ زندگی خود گرفتار جهانبینی بسته، مثل مذهب کور افراطی کهنه و راکد و ناسیونالیست کور افراطی کهنه و راکد و یا هر شبه مذهب دیگری، مثل کمونیست کور راکد کهنه نمی شوند. این یعنی شناختها و تجارب عقل سلیم و احساس سالم در برخورد با واقعیات اجتماعی و محیط زیست. این یعنی یک جُو عقل سلیم و احساس سالم فردی و جمعی پیدا کردن. این یعنی شما عزیزانم از نظر عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی در تضاد با خود و در تضاد با محیطهای اجتماعی و طبیعی قرار نگرفته اید و محیط های اجتماعی و طبیعی با شما تضاد ندارند و با شما آشتی می کنند. این یعنی اگر هم مشکل دارید خیلی کم، به همین نسبت مشغولیات متضاد و درگیری های ذهنی و روحی شما تا حدود زیادی از بین رفته و خیلی کم هستند و شما را روانی و بیمار نمی کنند، به عبارت دیگر تضاد زیادی از نظر ذهنی و روحی با خودتان و تضاد زیادی با محیط اجتماعی و با محیط زیست (طبیعی) ندارید و همگی شما با هم هماهنگی نسبی دارید و همدیگر را خراب نمی کنید. این یعنی من مادرتان زمین به شما فرزندانم روی خوش نشان داده ام و به این طریق در هر زمان شما همراه با علوم طبیعی و اجتماعی پیشرفت می کنید.

تاب و توان طبیعت موجودات زنده، بخصوص انسان:

فرزندانم طبیعت موجودات زنده ، بخصوص انسان طوری ساخته شده که تا من زمین زنده هستم و اجازه می دهم موجودات زنده و انسانها هم بر روی زمین بوجود می آیند و به زندگی و حیات خود ادامه می دهند و کسی نمی تواند عناصر و موجودات جاندار گیاهی و جانوری، بخصوص انسان و انسانیت را بطور کامل از بین ببرد. کسی نمی تواند از فیل بخواهد موش شود و یا بر عکس و یا از درخت سیب توقع میوه گلابی و یا هلو داشته باشد و یا برعکس. اینها را ما مادرتان کره زمین و نیروی جاذبه اش و قانون فیزیک برای موجودات زنده جانوری و گیاهی تعیین می کنیم و نه هیتلر، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ کس دیگر. دوما رهبری مادرتان کره زمین و نیروی جاذبه اش بر روی انسان و بر روی طبیعت انسان و بر روی موجودات زنده، حتی با کشتار زیاد مردم هم از بین نمی روند، در نتیجه هیتلر و جمهوری اسلامی در جنگ و تضاد با مردم و در جنگ و تضاد با محیط زیست قرار گرفته اند، یعنی جنگ و تضاد هیتلر وجمهوری اسلامی با طبیعت من مادرتان زمین . این هیتلر و جمهوری اسلامی بودند و هستند که در این جنگها‌ و نبردها نابود می شوند و نه فرزندان من در ایران و نه فرزندان من در منطقه خاور میانه و نه فرزندان من در جهان. سوم طبق قانون فیزیک مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش رشدیابنده و مدام تغییر می کنند. این تغییرات حساب شده روی چگونگی رهبری من زمین و رهبری نیروی جاذبه ام هم تاثیر دارد، در نتیجه شما هم که فرزندان من و تابع من هستید متناسب با زمان و متناسب با تغییرات محیط اجتماعی و محیط زیست و متناسب با تغییرات مادرتان زمین و نیروی جاذبه اش نیز تغییر می کنید و در هر زمان متکامل تر و رشدیابنده تر می شوید‌، یعنی طبق قانون فیزیک بر روی کره زمین شما عزیزان از نظر عقلی، احساسی، ذهنی، روحی و جسمی رشد کرده و نسل به نسل تغییر می کنید و مدام متناسب با طبیعت من مادرتان به روز می شوید. به همین نسبت در هر زمان نسلهای جدیدی به دنیا می آیند که با نسلهای قدیمی تر از خود از نظر ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی با هم فرق دارند و متکامل تر هستند. این تغییرات و به روز شدنها در ژن متغیر شما برای نسلهای بعدی ذخیره می شوند. چهارم این یعنی نوگرایی و مخالفت با هر چیز خیلی کهنه، مثل مذهب کور و ناسیونالیست کور و یا کمونیست کور و نهایت نابودی هر چیز خیلی کهنه توسط نو آوری فراهم می شود. پنجم تا زمانی که من زمین و نیروی جاذبه ام به شما اجازه دادیم شما به دنیا می آیید و رشد می کنید. شما فرزندان گیاهی و جانوری من بدانید و آگاه باشید ریز و درشت شما پس از چند دقیقه، چند ساعت، چند روز، چند ماه و یا چند سال پیر شده و خواهید مُرد. اما این مُردن به معنی انقراض شما نیست، چون اگر کسی مُرد، به فرمان و تحت رهبری من مادرتان کس و کسان دیگری از خود این شخص و یا از کسان دیگری به دنیا می آیند که رشد جدیدتری دارند، پس بنابراین این مُردن نه فقط انقراض نیست، بلکه موجود بعدی که به دنیا می آید رشدیابنده تر و متکامل تر از موجود قبلی است و دنیا را بهتر می فهمد و بهتر تعریف می کند و با آن بیشتر هماهنگ می شوند ، در نتیجه چه هیتلر و جمهوری اسلامی بخواهند و چه نخواهند. هیتلر و جمهوری اسلامی با کشت و کشتار نمی توانند انقراض نسلی را بوجود آورند. در جنگ آنها با طبیعت من این خود هیتلر و جمهوری اسلامی هستند که نابود می شوند. انقراض یعنی پایان تکامل گونه ها و رسته های گیاهی و یا حیوانی می باشد. انقراض نسل یا گونه یا رسته موجودات زنده از جمله شما انسانها را ما به موقعش‌ اعلام می کنیم و نه جمهوری اسلامی و نه هیتلر و نه هیچ فرد و دیکتاتور دیگر و نه اربابان خارجی. تا آن موقع راه طولانی داریم. هیچ کس قادر نیست که برای من زمین و نیروی جاذبه ام و قانون فیزیک و موجودات زنده بر روی زمین تعیین تکلیف کند. این یعنی در افتادن آنها با من زمین نابودی خودشان را ورق زده و ورق می زنند. بگذارید که برای آگاهی شما فرزندانم ویروس کرونا را برای تان مثال بزنم.

مادرمان زمین و ویروس کرونا:

فرزندان دلبندم این ویروس کرونا و ساختار آن جزئی از طبیعت من کره زمین بود و هست که وقتی دستکاری و خرابش کردند. فرقی نمی کند که در آزمایشگاه و لوله آزمایش خرابش کرده باشید و یا این ویروس کرونا در بدن یک حیوان و یا خفاش رشد کرده باشد، در هر صورت ساختار این ویروس دستکاری شده است. این یعنی دخالت بی جا در قانون فیزیک و دخالت بی جا در قانون من مادرتان و نیروی جاذبه ام بر روی ساختار این ویروس کرونا. دیدید که با دستکاری و خرابکاری بر روی این ویروس، این ویروس کرونا با تمام کوچک بودنش یک دیکتاتور بزرگی از آب در آمد. از طرفی دیگر بی دقتی شما فرزندانم در سراسر جهان و رعایت نکردن بهداشت توسط شما انسانها و نزدن ماسک توسط شما و فاصله ها را از همدیگر رعایت نکردن ، همه اینها به این ویروس دستکاری شده کمک کردند که این ویروس کرونا بتواند هم رشد و هم تکثیر و هم پیشرفت کند و سُویه های جدید بوجود آیند که جهش تکاملی جدیدی از خودشان بروز و از خودشان از نو سُویه جدیدی تولید می کردند و هنوز تولید می کنند. به همین راحتی این ویروس برای دوام و پایداری و تکثیر خودش چند میلیون آدم را کشت و اقتصاد جهانی را فلج و نیمه فلج کرد و هنوز هم دست بردار نیست. این اشتباه شما انسانها بود که طبیعت من و نیروی جاذبه ام را بر روی ساختار ویروس کرونا بی حساب و کتاب دستکاری و خراب کردید. اما با وجود این اشتباه و خرابکاری شما انسانها بر روی ویروس کرونا باز دوباره شما سراغ من مادرتان زمین را گرفتید و از من مادرتان راه چاره خواستید. من در حق شما کوتاهی نکردم و با علمی که در طبیعت من نهفته بود و طی چندین قرن به شما آن را انتقال داده و آموخته بودم شما را راهنمایی کردم. من به شما گفتم که از این علم پزشکی و علم شیمی و علم فیزیک که در طبیعت من است و من به شما یاد داده ام و همچنین از خواص مختلف عناصر ترکیبی که من مادرتان به این عناصر ترکیبی داده و بخشیده ام استفاده درست بکنید و با آزمایش و خطا در آزمایشگاه فیزیک، شیمی و پزشکی در جهت مبارزه بر علیه این دیکتاتور ویروس کرونا واکسن بسازید. به برکت رهبری شوندگی و رهبری کنندگی که من مادرتان به شما داده ام، شما توانستید واکسن اکتشافی و اختراعی را بسازید و تا حدود زیادی این ویروس را کنترل و مهار کردید و تا حدودی اشتباه هایتان بر روی این ویروس کرونا را جبران و بر طرف کردید. با وجود این چندین میلیون نفر را ویروس کرونا کشت و هنوز می کشد. فقط به خاطر بی توجهی شما بر روی این ویروس کوچک خیلی خطرناک و دستکاری غیر قانونی و غیر مجاز بر روی ساختار این ویروس . مثال دیگر برای شما عزیزانم، بخصوص شما فرزندان ایرانیم بزنم. جمهوری اسلامی متعفن خودش به تمام معنی یک شیطان و یک جن و ویروس کرونای مذهبی است که مردم را در خیابان، در زندان و در ملاء عام اعدام می کند. مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان از دست آن در امان نیستند. این جمهوری اسلامی نه فقط هیچ علمی را فرا نگرفته بود ، نه فقط نتوانست واکسن بسازد، بلکه به خاطر عقده ها و کمبود های شیطان صفتانه‌، جن صفتانه‌ و ویروس صفتانه‌ هزار و چهارصد ساله اش در تضاد و دشمنی با هر چیز نو و سالم و درست بوده و هست. این ویروس مذهبی آخوندیسم هزاران نفر را کشت و سپس رفت به چین. اربابان چینی هم که خودشان بانی ویروس کرونا بودند به جمهوری اسلامی لبیک گفتند. جمهوری اسلامی با ویروس کرونای چینی به ایران برگشت و هم خودش و هم ویروس چینی به جان ملت ایران و مردم منطقه افتادند تا این ویروس چینی در کشتن مردم به جمهوری اسلامی کمک کند. جمهوری اسلامی ویروسی اجتماعی مذهبی است که هزار و چهارصد سال در ساختار اجتماعی رشدیابنده اش نا درست و بی جا دست برده اند و بافت اجتماعی آن را در تضاد با خودش و در تضاد با جامعه و در تضاد با محیط زیست و در تضاد با جهان رشد داده اند. به مرور آن را از روی نادانی و بی عقلی و بی احساسی و بی عاطفگی و بی سوادی و کمبود علم در هر زمان، بخصوص در زمان قدیم اصلاح نکردند و طی قرنها از آن ویروس خطرناک اجتماعی ساخته اند و انداختند به جان ملتهای فقیر بی سواد و آن جامعه ها را به لجن مذهبی افراطی کشاندند و نابود کرده اند. درجه علمی مذهبی ها و بخصوص آخوندها تا آن حدی است که تنها چیزی را که اختراع و کشف کردند و ریشه در خودشان داشت، شیطان صفتی و جن صفتی بود. کشف امروزی آنها باز هم در درون خودشان ویروس کرونا صفتی می باشد و از این بابت خیلی کیف می کنند و افتخار می کنند تا حدی که خامنه ای شیفته ویروس کرونا از واکسن خارجی ضد ویروس خشمگین و آن را تحریم کرد. از نظر آنها امروزه علم پیشرف کرده نمی شود که آخوندها پیشرفت نداشته باشند. آنها زور زدند و ویروس را در وجود خود پیدا کردند. کشف جدید آنها. اما چرا تا این حد شیفته ویروس کرونا شدند و رفتند آن را از چین آوردند؟ به خاطر کمبودها و عقده های نه فقط هزار و چهارصد ساله، بلکه کمبود ها و عقده های چند هزار ساله، چون ارث مذاهب قبل از خودشان به اینها رسیده، با این ویروس بهتر می کشند چرا دوستش نداشته باشند. البته باز تکرار می کنم که بنده مخالفتی با هیچ مذهبی ندارم اگر افراطگرایی را کنار بگذارند. آنها باید یاد بگیرند که ما امروز در دنیای جدید زنده رشدیابنده و فعال زندگی می کنیم.

این مقاله بخشی از کتابی می باشد که اینجانب در آلمان منتشر کرده ام. از همه نظر از نظر حقوقی محفوظ است.

پاینده ایران عزیز

اکبر دهقانی ناژوانی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.