هفتاد درصد شهر نشینان ایران زیر خط فقر قرار دارند

پنجشنبه, ۲۶ام تیر, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

khatefaghr
بر طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران یک خانواده شهرنشین ایران بطور متوسط در سال ۱۳۹۲ سالیانه ۲۰۴۴۱۰۰۰۰ درآمد داشته است که بصورت ماهیانه برابر با یک میلیون هفتصد و سه هزار تومان می شود.(منبع ۱)

علاوه بر آن بر طبق گزارش دیگر مرکز آمار ایران میزان درآمد های دهک های مختلف در ایران در سال ۱۳۸۸ به شرح زیر بوده است: (منبع ۲)

دهک متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری – ریال متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار شهری – ریال درصد در آمد هر دهک به

متوسط درآمد سالانه یک خانوار – درصد

دهک اول ۱۷۹۹۴۰۰۰ ۱۴۹۹۵۰۰ ۱۹.۲۲

دهک دوم ۳۲۷۶۲۰۰۰ ۲۷۳۰۱۶۷ ۳۵.۰۰

دهک سوم ۴۳۸۱۴۰۰۰ ۳۶۵۱۱۶۷ ۴۶.۸۱

دهک چهارم ۵۴۰۴۶۰۰۰ ۴۵۰۳۸۳۳ ۵۷.۷۴

دهک پنجم ۶۴۷۲۸۰۰۰ ۵۳۹۴۰۰۰ ۶۹.۱۵

دهک ششم ۷۶۹۱۱۰۰۰ ۶۴۰۹۲۵۰ ۸۲.۱۷

دهک هفتم ۹۱۴۵۹۰۰۰ ۷۶۲۱۵۸۳ ۹۷.۷۱

دهک هشتم ۱۱۰۶۶۵۰۰۰ ۹۲۲۲۰۸۳ ۱۱۸.۲۳

دهک نهم ۱۴۵۰۱۵۰۰۰ ۱۲۰۸۴۵۸۳ ۱۵۴.۹۳

دهک دهم ۲۷۸۳۵۷۰۰۰ ۲۳۱۹۶۴۱۷ ۲۹۷.۳۸

متوسط جامعه ۹۳۶۰۳۰۰۰ ۷۸۰۰۲۵۰ ۱۰۰.۰۰

در صورتی که نسبت درآمدی دهک های مختلف را برای سال ۹۲ مشابه دهک های سال ۸۸ در نظر بگیر داریم:

دهک متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری – ریال متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار شهری – ریال درصد در آمد هر دهک به متوسط درآمد سالانه یک خانوار – درصد

دهک اول ۳۹۲۹۵۲۵۲.۷۲ ۳۲۷۴۶۰۴ ۱۹.۲۲

دهک دوم ۷۱۵۴۵۵۷۴.۶۱ ۵۹۶۲۱۳۱ ۳۵.۰۰

دهک سوم ۹۵۶۸۰۹۰۴.۸۹ ۷۹۷۳۴۰۹ ۴۶.۸۱

دهک چهارم ۱۱۸۰۲۵۵۲۱.۲ ۹۸۳۵۴۶۰ ۵۷.۷۴

دهک پنجم ۱۴۱۳۵۲۸۴۶.۴ ۱۱۷۷۹۴۰۴ ۶۹.۱۵

دهک ششم ۱۶۷۹۵۸۰۵۱.۷ ۱۳۹۹۶۵۰۴ ۸۲.۱۷

دهک هفتم ۱۹۹۷۲۷۹۳۸.۱ ۱۶۶۴۳۹۹۵ ۹۷.۷۱

دهک هشتم ۲۴۱۶۶۹۹۵۳.۴ ۲۰۱۳۹۱۶۳ ۱۱۸.۲۳

دهک نهم ۳۱۶۶۸۳۳۹۸.۵ ۲۶۳۹۰۲۸۳ ۱۵۴.۹۳

دهک دهم ۶۰۷۸۷۵۳۲۸.۵ ۵۰۶۵۶۲۷۷ ۲۹۷.۳۸

متوسط جامعه ۲۰۴۴۱۰۰۰۰ ۱۷۰۳۴۱۶۷ ۱۰۰.۰۰

از طرفی در اکثر منابع خط فقر در سال ۹۲ بین یک میلیون و هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان و حتی دو و نیم میلیون تومان ذکر شده است (منابع ۳ و ۴ و ۵) ما در این بررسی حداقل آنرا یعنی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر می گیریم.

با مقایسه خط فقر یک میلیون و هشتصد هزار تومانی با جدول بدست آمده برای سال ۹۲ که در بالا داده شده است، به نتیجه وحشتناک زیر می رسیم:

هفتاد درصد شهر نشینان ایران زیر خط فقر قرار دارند!

منبع۱: میانگین هزینه و درآمد ایرانی ها چقدر است؟ ، عصر ایران ۲۱ تیر ۹۳

منبع ۲: توان دهک های خانوار برای خرید مسکن/جدول، خبر فارسی ۲۱ تیر ۹۳

منبع ۳: استاد دانشگاه: ۲۵ میلیون ریال خط فقر سال ۹۲ در تهران است، ایرنا ۹/۱۰/۹۲

منبع۴: حداقل دستمزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است، ایلنا ۱۴/۱۱/۱۳۹۱

منبع ۵:حداقل دستمزد کارگران: یک سوم خط فقر، اعتماد ۲۰/۱/۹۳


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.