شرکت در”انتخابات”حمایت از داعش شیعه و تأیید جنگ و کشتار مردم در ایران و خاورمیانه است

پنجشنبه, 1ام اسفند, 1398
اندازه قلم متن

بهروز ستوده

خاورمیانه در آتش جنگ و خون و مرگ میسوزد. مار زهرآگینی که بنام جمهوری اسلامی از انقلاب ۵۷ سر برآورد، رفته رفته به اژدهائی هفت سری بدل شد که هم اینک هر سر این اژدها دریکی از کشورهای خاورمیانه مشغول آدمکشی و ویرانگری است و کسانیکه در روز دوم اسفند ماه به پای صندوق های نمایشی”انتخابات” میروند بدانند که با رأی خود عمر این اژدهای هفت سر را طولانی تر میکنند، کسانیکه چند روز دیگر در دوم اسفندماه در انتصابات نوکران ولی فقیه شرکت میکنند،نه تنها به ادامه فقر و بیکاری و زندان و شکنجه و اعدام در ایران رأی میدهند بلکه به کشتار مزدوران ولایت فقیه در سوریه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان و شمال افریقا رأی میدهند، چرا که در هر جای این منطقه که جنگ و ترور و آشوبی در جریان است رد پای اژدهای هفت سر جمهوری اسلامی را به روشنی د آنجا میتوان دید. پس به هوش باشید در شمار جانیان جیره خواری نباشید که خواهان طولانی تر شدن این هیولای آدمیخواراند.

روز دوم اسفندماه برای فردفردایرانیان به مثابه یک آزمون ملی ویک همه پرسی غیررسمی است.آری ایرانیانی که ازحکومت ۴۱جهل وجنایت به تنگ آمده اندوخواهان برچیده شدن این حکومت اند فرصت دارند که دریک حرکت ملی وسراسری برای نخستین باربه شکل مدنی عدم اعتماد خودرا نسبت به کلیت جمهوری اسلامی اعلام کنند.دیگرهیچ عذروبهانه ای وازجمله “انتخاب بین بدوبدتر”درکارنیست. تمام پرده هاکناررفته وچهره کریه وعملکردتمام جناحهای جمهوری اسلامی هویداشده است،طبق اعتراف مجید انصاری یکی چهره های شناخته شده اصلاح طلب،ازلیست ۱۱۰نفره پیشنهادی آقای خاتمی فقط ۵ نفرحاضرشده بودند برای انتصابات پیش رو ثبت نام کنندوازمیان این پنج نفرفقط صلاحیت یکنفر(مجید انصاری) ازطرف شورای نگهبان تأییدمیشود. این یعنی اوج ورشکستگی دارودسته هائی ازحکومت اسلامی که به مدت ۲۰ سال مر دم ایران رابا فرمول”انتخاب بین بدوتر” فریب دادند. با برملاشدن چهره واقعی تمام جناحهای حکومت اسلامی ومشاهده فجایعی که خامنه ای وباندجنایتکارش برای ایران وایرانیان به بارآورده اندآیاکسی میتواندفکرکندکه ممکن است فردائی بهترازامروزوجودخواهد داشت؟!

کارنامه حکومت فقیه اول وفقیه دوم جمهوری اسلامی که جزمرگ وتباهی برای مردم ایران وخاورمیانه حاصلی نداشته اند را ورق بزنیدوببینیدکه حکومت آخوندهای عمامه داروآخوندهای کت وشلواری طی ۴۱ سال گذشته چه برسرمردم ایران وخاورمیانه آورده اند؟ کسانیکه اندکی با تاریخچه جغرافیای سیاسی کشورهای خاورمیانه آشنائی داشته باشند به خوبی میدانندکه پیش ازپدیدآمدن پدیده شومی بنام جمهوری اسلامی درایران خبری ازگروههای بنیادگرای اسلامی که دعوی تصرف قدرت سیاسی وحکومت کردن درکشوری رادرسرداسته باشندنبوده است. تنها پس ازبرقراری جمهوری اسلامی درایران وبا اتکاوکمک های این حکومت داعشی شیعه مسلک بوده است که گروههای تروریستی بنیادگرای شیعه وسنی درکشورهای خاورمیانه وشمال افریقایکی پس ازدیگری سربرمیاورند واین کشورهارا به صحنه جنگ های مذهبی وقبیله ای تبدیل میکنند.خمینی وخامنه ای که این روزها عکس هایشان توسط مردم درکشورهای خاورمیانه آتش زده میشود، روزگاری الهام بخش گروههای بنیادگرای سنی مذهب بوده اند. جمهوری اسلامی میلیاردها دلاراز ثروت مردم ایران راطی ۴۱سال گذشته صرف آموزش وتسلیح وتجهیزگروههای بنیادگرای اسلامی شیعه وسنی کرده است.

حکومت اسلامی که ۴۱ سال است مدام شعارمرگ برامریکا ومرگ براسرائیل میدهد ودرهرگوشه ای ازخاورمیانه اقدام به ایجاد گروههای تروریستی کرده،عملاً خودبزرگترین خدمت را به امریکا واسرائیل و قدرتهای خارجی کرده است. تهدیدها وتنش آفرینی های جمهوری اسلامی باعث گردیده است که خاورمیانه به بزرگترین انباراسلحه وسازوبرگ نظامی درجهان تبدیل شود،حکومت ولایت فقیه نه تنها کشورومردم ایران را به سمت نابودی کشانده است،که جهان وتمام کشورهای خاورمیانه را درآستانه جنگی گسترده ترو جانمانسوزترازآنچه که امروزدرجریان است قرار داده، بنابراین کسانیکه در”انتخابات”دوم اسفندماه شرکت میکنند برای حکومت جنگ افروزولایت فقیه مشروعیت میسازند، این افرادبهتراست بدانند که با شرکت خود انتصابات پیش روبه ادامه جنگ وخونریزی وآدمکشی که جمهوری اسلامی یکی از بازیگران اصلی آن درکشورهای خاورمیانه است رأی مثبت میدهند!

پس از۴۱ سال سرکوب وخونریزی، جمهوری اسلامی دروضعیتی قرارگرفته است که با بحران های سهمناک داخلی وخارجی روبروگشته است ودراین شرایط حساس،مردم ایران با تحریم سراسری انتخابات دوم اسفندماه میتوانند پاسخ دندان شکنی به خامنه ای وحکومت ولایت فقیه که ادعای حمایت مردم از سیاست های خود میکنند بدهند. برای خامنه ای خودکامه که خودراقیم وولی مسلمین وجانشین امام غایب میداند مهم است که به مردم ایران ودنیا نشان دهد که جنایات وتبهکاریهائی راکه مرتکب میشود موردتأییدمردم ایران است! وشاخص این تأییدراشرکت مردم ایران در”انتخابات”های جمهوری اسلامی میداند!بیهوده نیست که جوادظریف درپاسخ به خبرنگاران خارجی درسفرهای اروپائی وامریکائی اش وقتی که خبرنگاران خارجی ازاودرمورد نارضایتی های مردم ایران وسرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی وبطورکلی چگونگی وضعیت حقوق بشردرایران سئوال میکنند، بابیشرمی میگوید: “اگربه گفته شما مردم درایران ناراضی اندوتوسط رژیم سرکوب میشوند پس چرا درهرانتخابات بیش از ۷۰ درصدازمردم ایران شرکت میکنندورئیس جمهورانتخاب میکنند ونمایندگان خودرا به پارلمان میفرستند؟ چرا بابرپائی راهپیمائی های میلیونی حمایت خودرا ازحکومت ورهبری آن اعلام میکنند؟” بنابراین به ادعای جوادظریف،وزیرخارجه خامنه ای که بارها گفته است:”درایران زندانی سیاسی وجودندارد” شرکت مردم درانتخابات به معنی پشتیبانی ازجمهوری اسلامی ورهبرش شخص خامنه ای است!

واینکه خامنه ای درآخرین یاوه سرائی پیش ازنمایش مسخره انتخاباتی دوم اسفندمیگوید”دوستان با نگرانی منتظر نحوۀ حضور مردم در انتخابات هستند” دوستان دیکتاتورخودکامه چه کسانی هستندکه نگران اند؟ دوستان خامنه ای درداخل کشور، اراذل واوباش وجیره خوان حکومتی اند که درپرتو حکومت ولایت فقیه به غارتگری وقتل وکشتاروشکنجه معترضان وآزادیخواهان ایران مشغول اند ودرخارج ازایران گروههای تروریست وبنیادگرای شیعه وسنی درکشورهای خاورمیانه هستند که به کمک جمهوری اسلامی  این منطقه ازجهان رابه آتش وخون کشیده اند.وکسانیکه آگاهانه ویا ناآگاهانه در”انتخابات”دوم اسفندماه شرکت میکنند درزُمره دوستان خامنه ای محسوب میشوند.ننگ دوستی خامنه ای را هیچ ایرانی شرافتمندی برنمی تابد.

۳۰ بهمن ماه ۹۸

۱۹ فوریه ۲۰۲۰


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.