“حبس‌البول”

سه شنبه, 18ام شهریور, 1393
اندازه قلم متن

Masoud Noghrehkar2پزشکان حزب الهی و مکتبی و متخصصان طب اسلامی، همراه با فقها و مراجع و آخوندها و طّلاب از رسانه های منبری و غیر منبری از عوام الناس می خواهند که برای امر پیشگیری و درمان بیماریها به طب النبی، طب الائمه، طب الرضا ، طب الصادق، الکافی ،حلیته المتقین و… مراجعه و بیماری های خود را با اتکا به این رساله ها درمان کنند. آوازه گری هائی که این روزها بر سر طب اسلامی و” گنجینه ی علمی تاریخ بشریت “، یعنی رساله ذهبیه (طب الرضا) به راه انداخته اند حکایت همین دکان وتوصیه ها و تجویزهاست. این واقعیت پوشیده نمانده است که حضرات این توصیه ها و تجویزها را فقط برای عوام الناس خرج می کنند و خودشان به هنگام ابتلا به بیماری یا راهی اروپا( به ویژه انگلیس و امریکا) می شوند و یا در مجهزترین بیمارستان های تهران به مجرب ترین پزشکان تحصیلکرده ی امریکا و وسائل و داروهای امپریالیستی – صهیونیستی دخیل شفا می بندند و هوالشافی زمزمه می کنند. نمونه دست به نقد رهبرحکومت اسلامی وبیماری پروستات اش است که سبب “حبس البول” یا احتباس ادرار وشاش بند شدن مقام معظم رهبری شد. علی خامنه ای سال ها ست در کنار مصرف داروهای استکباری به استفاده از آزمایش ها و وسائل غیراسلامی سنجش مداوم آنزیم PSA، معاینهٔ با TR و سونوگرافی و بیوپسی و…روی آورده که مبادا بیماری این”غده ی انزالی” جان اش رابگیرد. وی سرانجام نیز تن به پروستاتوکتومی(TURP) ویا جراحی با لیزرو سایر درمان‌های تهاجمی داد، یعنی برای رهائی از مشگلات ادراری و انزالی به هر آنچه که با شعارهای اسلامی نمی خواند و با طب قرانی– اسلامی شان حکایت جن و بسم الله ست، تن داد.

ولی فقیه نشان دادجسارت اینکه یکبارهم که شده برای شفا گرفتن سراغ دانش پزشکی و وسائل و امکانات و داروهای امپریالیستی- صهیونیستی نرود و بر مبنای رساله های ” علمی”ِ طب الصادق و طب الرضا عمل کند، نداشته است. او حتی برای توصیه های دکتر حسین روازاده، سخنگوی طب قرانی – اسلامی، تره هم خرد نکرد که توصیه کرده بود:
“… در طب امروزی با عمل جراحی اقدام به رفع مشکل( پروستات) می نمایند و متاسفانه بعضاً با درآوردن غده پروستات بجای رفع مشکل و حل مسئله، اقدام به پاک کردن صورت مسئله می کنند که عوارض زیادی از جمله بی اختیاری ادرار و جنسی برای بیمار به همراه دارد. در طب سنتی، ورم پروستات بدون نیاز به جراحی به صورت کامل درمان می شود.هرگز اقدام به جراحی پروستات خود نکنید، چرا که طب سنتی قادر به رفع مشکل پروستات بدون عمل جراحی و به طور کامل است…”

***

طب اسلامی و حبس البول

علت:
دکتر روازاده با استفاده از رساله های طب الرضا، طب الصادق، طب النبی، طب الائمه و جنابان کُلینی و باقر مجلسی و… علت بیماری پروستات را: ” ایستاده ادرار کردن و عدم تخلیه کامل منی و تغذیه بد، مصرف مرغهای هورمونی می داند که برای آقایان این عارضه را داشته و برای خانمها نیز مشکلات زیادی در بر دارد.”، و این در حالی ست که آن متون نه از بیماری پروستات که از اختلال های پیشابی و انزالی نام برده اند و اکثر این اختلال ها را هم ناشی از ” سنگ” در نواحی ادراری و انزالی دانسته اند.

پیشگیری:
طب قرانی – اسلامی راه ها و” عطاری” زیر را برای پیشگیری از حبس البول و “بیماری پروستات” تجویز می کند:
” ﺑﻮل ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ضروری ست….. لازم است به اندازه کافی مجامعت انجام شود ومنی کاملا” خارج شود. پس از نزدیکی کمی به پهلوی راست بخوابید و بعد از کمی برای ادرار کردن بلند شوید. ایستاده ادرار نکنید. همچنین هیچگاه ادرار و مدفوع خود را نگه ندارید. همواره مراقب باشید تا به یبوست مبتلا نشوید. ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺰال ﺷﻬﻮت ﺟﻠﻮی ﻣﻨﻰ را ﻧﮕﻴﺮ و ﻛﺎر ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ را ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﻜن…. ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ به ﺣﺒﺲ اﻟﺒﻮل ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ زﻧﺎن نیامیزد ﻣﮕﺮ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن از ﻛﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﻓﻮری ﺑﺮﭘﺎ ناﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺸﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺪری ﺑﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاب ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻦ آﻧﮕﺎه ﺑﺮای دﻓﻊ ﺑﻮل از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎذن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮ را از حبس البول ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻏﺴﻞ ﻛﻦ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪری ﻣﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻋﺴﻞ ﻳﺎ ﻛﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻮش ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺴﺮی ﺗﺮا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻤﺎع ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ وﻗﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎه در ﺑﺮج ﺣﻤﻞ و دﻟﻮ اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ و از آن ﺑﻬﺘﺮ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎه در ﺑﺮج ﺛﻮر ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺛﻮر ﺷﺮف ﻣﺎه اﺳﺖ….دو ساعت از شب مانده بیدار شو و برای قضای حاجت به بیت الخلاء برو و به اندازه قضای حاجت درنگ کن و زیاد طولش نده و…. مرغ هم نخورید و….”

درمان:
” نوشیدن بول شتر …. خوردن انگور خرس، بابونه شیرازی و گزنه… و مصرف قدری شونیز در اخر شب ، پوست هلیله زرد، پوست هلیله کابلی، شیطرج [هندی‏]، تخم کرفس، خیربوا، قسط تلخ، سلیخه‏، بسباسه‏، خولنجان، نارمشک، از هر یک شش درم، پوست بلیله، آمله مقشر، نانخواه، دارفلفل، از هر یک چهار درم، تودری سرخ و سفید، قرفه، سنبل الطیب‏، جوزبوا، زنجبیل، فلفلمویه، از هر یک هشت درم، سعد ده درم، مشک دو مثقال، عنبر مثقالی، خبث الحدید مدبر به وزن ادویه، روغن گاو چهار مثقال، عسل مصفی دو وزن و نیم، ادویه به طریق معهود معجون سازند و بعد از شش ماه استعمال نمایند، شربتی دو درم، به نبید مویز یا شیر گوسفند تازه‏….به اصفهانی پاک کرده در سرکه بجوشانند تا مهرّا شود و بکوبند و با نیم من عسل بجوشانند تا به قوام آید و فرو گیرند، و این داروها به آن بسرشند: زنجبیل و فلفل و دارفلفل از هریک چهار درم، تخم کرفس و نانخواه از هریک یک درم، زعفران دو درم، مجموع کوفته و بیخته بر آن افشانند و یک مچه می‏زنند تا یکسان شود. شربتی چهار مثقال نافع بود. یا سماق دو درم، مازو یک درم، نارپوست نیم درم، دانه مورد ده درم، دانه مویز سه درم، مجموع کوفته به آب به و لعاب صمغ حبّ سازند. شربتی دو درم به آب مورد به کار برند، یا هلیله سیاه، پوست، آمله مقشر و مقل، از هریک دو درم؛ مرجان، کهربا و صدف سوخته، از هریک یک درم، مقل را در آب آهنگران حل کنند و دیگر ادویه را کوفته و بیخته به هم بسرشند و حب سازند و دو درم بخورند. هلیله کابلی، سی درم به روغن گاو بریان کرده؛ کهربا، ده درم؛ مقل، چهل درم، مقل را در آب گندنا حل کنند و دیگر ادویه را کوفته و بیخته به آن بسرشند و حب سازند و …. تخمه خام کدو ،اگر معده قوی باشد با تخم بجوید و گرنه فقط مغز آن را بخورید، زرشک خام و…نخل اره‌ای ایرانی، گزنه، کدوی پوست کاغذی، کتان روغنی، شیرین بیان، قارچ گانودرما، جینسینگ آسیایی، تویا، سویا، ادریسی، دم‌اسب، ذرت، شبدر قرمز، چای سبز، انگور خرس، مِلون تلخ(خربزه وحشی)، بارهنگ(اسفرزه) آبی و خربزه درختی…. اگر پیاز را له کنید و در زیر شکم شخصی که مبتلا به احتباس ادراری است قرار دهید راه ادرا را باز می کند… برای درمان احتباس ادراری پیاز را با عسل بجوشانید و به مریض بدهید تا راه ادرار را باز کند ….”

***

دکتر حسین روازاده نیز درمان های زیر تجویز کرده است:
“…. گزنه به اشکال مختلف (آش، دم کرده، خام و پخته آن) مفید است.
داروی کد ۱۲۰ را اگر بخواهید می توانید از عطاری کنار مطب تهیه نمایید و طبق دستور مصرف کنید . اگر جواب نداد به مطب مراجعه نمایید تا داروی جایگزین بدهیم.

بیماری جوان تر از علی خامنه ای در سایت دکتر روازاده پرسیده است:
” مدت ۲ سال است که از تکرر ادرار در شبها ناراحت هستم. هیچ ناراحتی دیگری ندارم . به دکتر مراجعه کرده ام گفته اند مشکل پروستات دارید. ۶۰ روز با تجویز دکتر دارو خورده ام . مشکل همچنان باقی است” .

و دکتر روازاده پاسخ داده است : شما خدانکرده دست به عمل نزنید، به مطب مراجعه کنید تا دستوراتی داده می شود و داروهایی را به شما بگوییم تا از عطاریها تهیه نمائید و…”

توصیه هائی که رهبر حکومت اسلامی به آن ها توجهی نکرد و خلاف توصیه ها وموعظه های خویش، به خاطر رفع مشگلات ادراری و انزالی، پزشکی امپریالیستی – صهیونیستی به طب قرانی- اسلامی ترجیح داد.

***

برخی از منابع:
۱- طب الرضا، گرد آورنده محسن شکری پینوندی، انتشارات نسل منتظر(قم) ، سال ۱۳۸۹.
۲- طب الصادق، محسن شکری پینوندی، انتشارات نسل منتظر(قم) ، سال ۱۳۸۹،
۳- ﻃﺐ اﻟﺮﺿﺎ- ﻃﺐ وﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﻣﺎم رﺿﺎﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻣﻴﺮ ﺻﺎدﻗﻰ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺮاﺟﻰ
http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamReza/Veladat/88/DownloadKetab/tabalreza.pdf
(مکارم الاخلاق، جامع طب الائمه، نسخه های شفا از ائمه هدی، بحارالانوار، اصول الکافی، مفاتیح الصحه، مخاطب النبی و الائمه، وسائل الشیعه، محاسن برقی، طب الکبیر، حیوه القلوب،عیون اخبارالرضا، الخرائج والخرائج، مستدرک الوسائل، تهذیب الاحکام،المحاسن، دارالشفاء امام رضا، الفقه المنسوب الامام الرضا، ثواب الاعمال، صحیفه الرضا، حلیه المتقین، الدعوات، منتهی الامال، شیخ عباس قمی، عوالی اللالی، سفینه البحار، آثارالصادقین، تفسیر نورالثقلین، تفسیر برهان و….)
طب الرضا توسط افراد مختلف با عنوان مترجم، نویسنده ، گرد آورنده ومؤلف انتشار یافته است، بیش ار ۱۰ طب الرضا بر الرضا به “نویسندگی” دکتر محمد دریائی ( متخصص علوم زیستی و تعذیه) ، انتشارات زیتون سبز، سال ۱۳۸۹ / طب الرضا به ترجمه جواد فاضل و ویراستاری علی اصغر عبدالهی، دنیای کتاب ، سال ۱۳۸۹ در ۱۰۰ هزار نسخه/ همایش های ” طب الرضا” نیز مبادرت به انتشار این کتاب کرده است/ و…
۴– طب النبی و طب الصادق : ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی
طب النبی:
http://www.ghadeer.org/salamat/teb_n/570-0001.htm#link1
۵- ” کتاب پزشکی که توسط امام رضا نوشته شده است” :
http://www.yjc.ir/fa/news/4686930/%DA%A9%D8%AA-
http://libraries.aqlibrary.org/index.php/2013-09-21-17-56-27/387-28-1392
۶- نقد سندی رساله ذهبیه معروف به طب امام رضا(ع)/ جواد شکوری
http://www.shamstoos.ir/fa/article/1024
۷- طب اسلامی ، راهی به سوی تمدن اسلامی
http://shiateb.blogfa.com/cat-3.aspx
۸ – برخی از دستورات طبی و بهداشتی امام رضا
http://www.khabaronline.ir/detail/312663/weblog/moazzen
۹- سایت رسمی دکتر حسین روازاده:
http://ravazadeh.com/fa/kolyavimajari-edrartanasoli/2817-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-
۱۰- پایگاه اطلاع رسانی دفتر ولی فقیه
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=12230


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.