پیام شیرزن زندانی فاطمه سپهری و یارانش:”نه به عفو رهبر، نه جمهوری اسلامی”

جمعه, ۲۹ام فروردین, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

صدای شیرزن زندانی فاطمه سپهری مبنی بر نپذیرفتن”عفو رهبر” از پشت دیوار بلند زندان وکیل آباد مشهد، یعنی جائی که دیوانه مخوفی بنام آیت الله علم الهدی بفرمان رهبر روان پریش جمهوری اسلامی در رأس همه امور و از جمله زندانهای خراسان قرارگرفته است تا در آنجا نماینده رهبر باشد و طعم”اسلام ناب محمدی”رابه مردم خراسان بچشاند! مورد تحسین شیفتگان آزادی و حقوق بشر در ایران و خارج از مرزها قرار گرفته است. به پیروی ازاین بانوی آزاده وشجاع چندتن ازیاران وهم پروند های ایشان نیزازجمله آقایان نوری زاد وخواستارومحمدحسین سپهری اززندان وکیل آبادمشهدپیام داده اندکه:”یاهمه باهم آزادمیشویم،یاهمه درزندان می مانیم”. نه به عفورهبروآزادی موقت با وثیقه های سنگین، شعاروتصمیم شجاعانه برخی ازچهره های شاخص گروه موسوم به ۱۴نفراست که مانندتصمیم نخست آنان مبنی برطرح شعار”نه به جمهوری اسلامی”حائزاهمیت زیادی است ومیتواندسرآغازفصل نوینی ازرفتارومقاومت زنان ومردان آزاده ای باشد که به جرم آزادیحواهی وعدالت جوئی وحق گوئی به اسارت حکومت اسلامی درآمده اند.

کاربزرگی دیگری که خانم فاطمه سپهری علاوه بر”نه به عفورهبر” وقبل ازاین” نه به جمهوری اسلامی” انجام داده این است که اودرپیام خودبا بیانی ساده ازرهبرجمهوری اسلامی خواسته است که برصفحه تلوزیون ظاهرشود ودرمقابل دیدگان مردم ایران،ازکسانیکه بیگناه به وبدون ارتکاب جرم دستگیرو زندانی شده اند عذرخواهی کند، بعبارتی خانم سپهری میگوید: این خامنه ای است که مجرم وخطا کاراست وباید عذرخواهی کند نه زندانیان سیاسی.نگاه کنید این زن شیردل وآزاده با چه کلمات ساده ای چه حقیقت بزرگی را بیان کرده است:«به هرکجا که میخواهید بگوئید که خامنه ای بایدبیایدجلوتلوزیون بنشیندوازمن وهمراهان من معذرت خواهی کند. هشت ماه عمرما را توی زندان واطلاعات وانفرادی هدرداده است، به هرکس که میخواهدعفوبدهد،به من نمیخواهم عفوبدهد.من رهبری اورا قبول ندارم،جنگ تحمیلی را راه انداخت بچه من را بی پدرکرد، ۳۸ سال زندگی مرا به تاراج بردحالا میخواهد به من عفو بدهد؟»مگرمن چه کارکرده ام که میخواهد به من عفوبدهد؟»

فاطمه سپهری که همسرخودرا درجنگ هشت ساله ایران وعراق ازدست داده است،نماد وسمبلی است ازهزاران هزارخانواده های ایرانی که طی ۴۱ سال گذشته بواسطه سیاست های خائنانه وضدملی خمینی وخامنه ای عزیزانشان را ازدست داده اند.ازاعدامهای پشت بام محل اقامت خمینی وقربانیان جنگ بی حاصل هشت ساله ایران وعراق وکشتارهای زندانیان سیاسی دردهه ۶۰، وترورواعدام هزاران دگراندیش وباورمند به ادیان ومذاهب مختلف درداخل وخارج ازکشورگرفته تابه خاک وخون کشیدن جنبش سبز،خیزش دیماه ۹۶ وآبان ۹۸،سرنگون کردن هواپیمای مسافربری وتمام جنایاتی که بابراه انداختن جنگهای فرقه ای درکشورهای عراق وسوریه ولبنان ویمن وبحرین وغیره مرتکب شده است همچنین علاوه براین لیست طولانی جنایات جمهوری اسلامی، ملیونهاقربانی حوادث ناشی ازسیل وزلزله وخودکشی ها وخودسوزی های ناشی ازفقروناهنجاری های اجتماعی راهم بایدبه حساب جنایات جمهوری گذاشته شود، همانطوریکه همین ویروس کرونا که این روزها درایران تاکنون جان چند هزارتن ازهموطنان ماراگرفته است بخاطرپنهانکاری ودروغگوئی وبی کفایتی وفساد جمهوری اسلامی است که تبدیل به یک فاجعه غیرقابل کنترل شده است. مسئول مستقیم تمام این فجایع، شخص خامنه ای و سران و مسئولان دزد حکومت اسلامی اند.

جان ایرانیان برای خامنه ای وباندهای تبهکارحاکم برایران آنقدربی ارزش است که حتی دراین دوران وحشت زای کرونا که تمام دولت ها به فکرمردم خویش اند، این دزدان وغارتگران ثروت مردم ایران به فکراین هستند که چگونه ازاین موقعیت استفاده کنند ونالایقی خودرا درمقابله با کرونا به گردن تحریم ها بیندازندوخواهان شکسته شدن تحریم برای مقابله به کرونا وگویا نجات جان ایرانیان گردند! اما همه میدانندبرای کسانیکه طی ۴۱ سال گذشته جان صدها هزارایرانی را گرفته اند، کم بها ترین چیزی که وجوددارد جان انسان ایرانی است.همه میدانندکه موجودی نهادهای تحت کنترل خامنه ای وآستان قدس رضوی که تحت کنترل علم الهدی است، صدهامیلیاردها دلارازاموال به غارت رفته مردم ایران موجود است، چرا آخوندهای شیادمدافع مستضعف واسلام ناب محمدی این اموال غارت شده را دراین شرایط مرگ وزندگی به مردم ایران بازنمیگردانند؟

ایستادگی فاطمه سپهری وهمراهان ایشان موسوم به گروه۱۴نفردرزندان ونه گفتن آنان به”عفورهبر” یکباردیگراین حقیقت رابه اثبات رسانید که زندان وشکنجه واحکام سنگین واعمال فشارهای جسمی وروحی برزندان سیاسی ایران نمیتواند اراده وروحیه مبارزه جویانه آنان را درهم شکند. جانیان حاکم وذوب شدگان در ولایت فقیه پس از ۴۱ سال کشتاروشکنجه زندانیان سیاسی هنوزنیاموخته اند که اگرمیشد میل به آزادیخواهی وعدالت جوئی را با زندان وشکنجه واعدام درمردم ایران خفه کرد، چراخمینی که قدرتش هزارباربیش ازخامنه ای بود و دردهه ۶۰ دههاهزارزندانی سیاسی رااعدام کردنتوانست به حرکت وجنبش آزادیخواهانه مردم این سرزمین خاتمه دهد؟ چراکسانی ازخانواده شهدا وجان باختگان که روزگاری جزوهواداران جمهوری اسلامی بوده اند یکی پس ازدیگری به صف آزادیخواهان ایران می پیودندو رودرروی حاکمیت جنایت پیشه وعوامفریبی که خود را نماینده خدا وپیغمبروامام زمان میداند می ایستند وبرای برچیدن این نظام اسارت باروجدائی دین ازدولت مبارزه میکنند؟

بزرگترین ترس ووحشت خامنه ای وحاکمیت جمهوری اسلامی اززندانیان سیاسی وزنان ومردان شیردلی چون فاطمه سپهری این است که این افرادبدون واهمه درمقابل رهبروکلیت نظام فاسدجمهوری اسلامی ایستاده اندوخواهان برکناری اووحکومت خداگونه اش ازقدرت شده اند.ترس عمده خامنه ای وذوب شدگان درولایت اش این است که شهامت گفتن “نه به جمهوری اسلامی”درمیان ایرانیان عمومی وهمگانی شود، چراکه فروریختن دیوارترس مردم، آغازویرانی بنای پوشالی دیکتاتوری وفاشیسم اسلامی حاکم برایران است. جرم بزرگ سپهری ها، نوری زادها،خواستارها وجعفری ها وسایرزندانیان سیاسی که این روزها درزندان وکیل آبادمشهد به عمددرمعرض مبتلاشدن به ویروس کرونا قرارداده شده اند، چیزی نیست مگراینکه جسارت کرده اند،با صدای بلند اعلام کنندکه خامنه ای خودکامه وحکومت دروغگو وغیرپاسخگوی ولایت مطلقه فقیه مسئول تمام بدبختی های مردم وکشور ایران اندوبایدبرکنارشوند. درخواست وصدای سپهرها ونوری زادها که به جرم گفتن”نه به جمهوری اسلامی”به زندانهای طولانی مدت محکوم شده اند، به مدنی ترین شکل وبدون تبلیغ اعمال خشونت آمیزاعلام شده است. بی تردیدخامنه ای وسران ابله حکومت اسلامی که مانند تمام دیکتاتورها سرمست ازباده قدرت پوشالی خودهستند اگربه این خواست مدنی وخشونت پرهیزکه درحقیقت خواست اکثریت  مردم ایران است تن ندهند فردا موج عظیم مردم گرسنه وخشمگین بازبان دیگری با خامنه وسران تبهکارجمهوری اسلامی سخن خواهندگفت.بادکاران توفان دروخواهدکرد،که این جبرتاریخ است.

اگرخامنه ای وجمهوری اسلامی کوچک ترین حس دفاع ازمنافع ملی مردم ایران دروجوشان می بود، دراین شرایط بسیارخطیرمیبایستی تمام زندانیان سیاسی را بدون قیدوشرط آزادمیکردند، فضای سیاسی واجتماعی جامعه را بازمینمودند وازتمام امکانات مادی ومعنوی جامعه برای دفع ویروس کرونا استفاده میکردند، اما دریغ که این دارودسته فاسد وغارتگر کوچکترین حس ملی و رَگ ایرانی دروجود بی وجوشان یافت نمیشود، همانطورکه امام راحلشان درپاسخ به این سئوال که چه حسی درموردایران دارد؟ گفت:”هیچ”! وراست این است که خامنه وبطورکلی مجموعه فاسدجمهوری اسلامی اگرتعهد وحسی داشته باشند نسبت به گروههای تروریستی شیعه ای که با صرف میلیارها دلاراز پول مردم ایران در کشورهای خاورمیانه وافریقا بوجودآورده اندمیباشد! سیرکردن شکم حشدالشعبی عراق،حزب الله لبنان، فاطمیون وزینبیون سوریه وانصارالله یمن وغیره و… برای خامنه ای وجمهوری اسلامی دراولویت است نه سیرکردن شکم مردم محروم وستمدیده ایران که دراین شرایط مرگ وزندگی که میبایستی برای بدست آوردن یک لقمه نان ازخانه های خودخارج شوندوخودرا درمعرض ابتلا به ویروس کشنده کرونا قراردهند.

انباشت این همه جنایت وخیانت خمینی وخامنه ای و تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی است که زنان شیردلی چون فاطمه سپهری با تمام تعلقات وباورهای مذهبی به صفوف شیفتگان آزادی میپوندند وبرای پی ریزی ایرانی آزاد وسکولاررودرروی خامنه ای گردن فرازی میکنند. افتخاربه چنین زنان شیردلی که پایه های قدرت پوشالی خامنه ای را به لرزه درآورده اند.

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

۱۶ آوریل ۲۰۲۰


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.